Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 33/19 למתן שירותי בדיקות מעבדה וקידוחי קרקע לפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 08.04.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
22.05.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
33/19

מכרז מס' 33/19 למתן שירותי בדיקות מעבדה וקידוחי קרקע לפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות ממעבדות מוסמכות על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ומאושרות על ידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי בדיקות מעבדה וקידוחי קרקע בפרויקטים שונים המבוצעים על ידה בכל אזורי הפעילות של החברה, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה בת 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר, כדלקמן:
2.1 המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה בע"מ או שותפות רשומה);
2.2 המציע הינו מעבדה מאושרת על ידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה בתחום בדיקות בטון ובנוסף בלפחות באחד מהתחומים הבאים: קרקע ודרכים או קרקע וסלילה;
2.3 המציע הינו בעל הסמכה מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, בתחום בדיקות בטון ובנוסף בלפחות באחד מהתחומים הבאים: קרקע ודרכים או קרקע וסלילה;
2.4 המציע העניק, בין השנים 2016, 2017 ו- 2018, שירותי בדיקות מעבדה וקידוחי קרקע במסגרת פרויקטים תחבורתיים, עבור גופים ציבוריים, בהיקף כספי שנתי ממוצע של 10,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות.
2.5 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות שבמסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז.

4. מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. מפגש המציעים יתקיים ביום 17.4.2019 בשעה 11:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.

6. פניה לקבלת הבהרות. המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 1.5.2019, באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת:shanil@ayalonhw.co.il , תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

7. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה במגדל העסקים "עזריאלי ראשונים", קומה 7, שדרות נים 2, ראשון לציון, לא יאוחר מיום 12.5.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

10. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.