Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על כוונת נת"א להתקשר עם ספק תנועה פתוחה בע"מ כספק יחיד

תאריך פרסום המכרז 31.05.2022
תאריך אחרון להגשת מועמדות
21.06.2022
12:00
סטטוס
סגור

הודעה על כוונת נת"א להתקשר עם ספק תנועה פתוחה בע"מ כספק יחיד

ועדת מכרזים של נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונת החברה להכריז על תנועה פתוחה (ח.פ. 512405432) (להלן: "הספק") כספק יחיד לעניין התקנת מעקה דינמי לשער מסוג MOTION-GUARD עם מערכת של SAGERIME בהתאם למפורט בחוות הדעת המצורפת בזאת, של הגורם המקצועי מטעם החברה אשר ערך בדיקה בעניין (להלן: "חוות הדעת").

בהמשך לאמור בחוות הדעת, מבדיקה שקיים הגורם המקצועי והחברה עולה כי הספק הינו הגורם היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות בהתאם למצב הידוע בעת מתן הודעה זו.

תקופת ההתקשרות הינה ל-10 שנים.

סכום ההתקשרות המשוער הינו כ-25 מיליון ₪.

גורם הסבור כי ביכולתו לבצע את השירות הנדרש ו/או להשיג בדבר קביעה בחוות הדעת, להודיע בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זו, לוועדת מכרזים של החברה במייל orb@ayalonhw.co.il לידי אור ברוך, על כוונה זו, בצירוף פירוט בדבר ניסיונו בתחום (הסברים אודות השירות והציוד המסופק מטעמו והתאמתו למתן הציוד הנדרש, פירוט אודות עבודות עבר בתחום וכל פרט רלוונטי להבהרה אודות ניסיונו בתחום המבוקש), לרבות פרטי זיהוי מלאים (שם הגורם/התאגיד/ ת.ז./ח.פ.), איש הקשר מטעם הגורם, מספרי התקשרות, דוא"ל, וכל פרט נדרש אחר ליצירת קשר. מובהר כי בהיעדר פרטים ליצירת קשר, לא ניתן לבדוק את הפניה וזו לא תחשב כפניה לפי תקנה 3(א)(2) לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג-1993.

ככל שתתקבל פניה מטעם גורם הטוען כי הוא מסוגל לבצע את השירות נשוא הודעה זו, תדון ועדת המכרזים בעניין ותיתן את החלטתה.