Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לתכנון מפות במסגרת תכנית הארגון מחדש של התחבורה הציבורית במטרופולין תל אביב (מינהל תח"צ)

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
24/09

חברת נתיבי איילון בע"מ ("נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי תכנון מפות במסגרת תכנית הארגון מחדש של התחבורה הציבורית במטרופולין תל אביב, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות תהא עד 31.3.2012. לנתיבי איילון תהא האופציה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות, לתקופה נוספת בת 12 חודשים.

2. רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה).
2.2 בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום הכרטוגרפיה והגרפיקה.
2.3 מעסיק של שלושה אנשי צוות, לכל הפחות, כמפורט להלן:
2.3.1 ראש הצוות – על ראש הצוות לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:
2.3.1.1 כרטוגרף או גרפיקאי.
2.3.1.2 בעל ניסיון של 10 שנים לפחות בתכנון ועיצוב מפות.
2.3.1.3 בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים של תכנון מפות.
2.3.2 כרטוגרף – בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון מפות.
2.3.3 גרפיקאי – בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון מפות.
2.4 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 20,000 ש"ח כמפורט במסמכי המכרז.
2.5 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לקבל, ללא תשלום, באמצעות הורדתם (בקבצי PDF)בתחתית דף זה. במקביל להורדת המסמכים מתבקש המציע למלא את פרטיו ואת פרטי ההתקשרות עמו (שם המציע, שם איש הקשר, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר פקס) ולשלוח לגב' דבי אדלאר- debbiea@ayalonhw.co.il. מציע שלא ישלח את פרטי ההתקשרות עימו לא יהיה רשאי להגיש את הצעתו למכרז וכן לא יוכל לקבל עדכונים בנוגע לשינויים במכרז ו/או תשובות לשאלות הבהרה, אם יהיו.

5. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסכמי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

6. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה, לא יאוחר מתאריך 6.1.2010 עד השעה 12:00 בצהרים.

7. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

8. ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

9. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.