Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 44/19 למתן שירותי ייעוץ, ליווי ובקרת תכנון תכן מבנה ומיסעות עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 21.07.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
12.09.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
44/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי בקרה, ייעוץ וליווי תכנון בתחומים הבאים: תכן מבנה ומיסעות עבור חברת נתיבי איילון בע"מ, כדלקמן:
1. תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת
2. תנאי סף:
רשאים להגיש הצעות למכרז זה רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, כל התנאים הבאים, במצטבר:
תנאי סף כלליים למציע
1.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
1.2 הבעלים ו/או שותף במציע הינו מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור תחבורה או במדור כבישים ומסלולים, כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח- 1958 (להלן: "חוק המהנדסים והאדריכלים"), בעל רישיון מהנדס אזרחי בתוקף;
1.3 המציע ערך והשלים, החל מיום 1.1.2012 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, תכן מבנה מיסעות של לפחות 5 (חמישה) פרויקטי תשתיות תחבורה שיצאו לביצוע, בהיקף כספי של לפחות 50 מיליון ₪ כל אחד (קבלני לפני מע"מ);
1.4 המציע מעסיק בעצמו, ביחסי עובד-מעביד (כשכירים), לפחות 2 (שני) עובדים מקצועיים (בנוסף למנהל בקרת התכנון), בעלי 5 (חמש) שנות ניסיון לפחות, כל אחד, בתכן מבנה מיסעות;
1.5 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
1.6 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תנאי סף – מנהל בקרת התכנון
1.7 מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור תחבורה או במדור כבישים ומסלולים, כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, בעל רישיון מהנדס אזרחי בתוקף.
1.8 בעל ניסיון של 15 (חמש-עשרה) שנים לפחות בתכינת מבנה מיסעות חדשות ושיקום מיסעות קיימות, קביעת ההרכב המבני של המיסעה, עובי וחומרים לשכבות המיסעה, קביעת הטיפול המתאים לקרקע השתית, פענוח בדיקת קרקע, סקרי נזקים חזותיים, בדיקת סיבולת מבנה ויציבות סוללות.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית.
5. מפגש מציעים יתקיים בהתאם לשיקול דעת נתיבי איילון. הודעה מתאימה תישלח למשתתפים.
6. שאלות הבהרה: שאלות הבהרה תתקבלנה לא יאוחר מיום 12.8.2019 בשעה 12:00 בדוא"ל rachelizz@ayalonhw.co.il
7. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע ותוך ציון מספר המכרז בלבד לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 12.9.2019 עד השעה 12:00.
8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
9. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.