Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מתן שירותי קשרי קהילה בפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ (הסכם מסגרת)

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
13/15

למתן שירותי קשרי קהילה בפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ (הסכם מסגרת)

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי קשרי קהילה בפרויקטי החברה, כדלקמן:
1. תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא ל- 36 חודשים. לחברה מוקנית בזאת זכות הברירה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותם של השירותים, מהותם וחשיבותם, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 בעל ניסיון במהלך חמש (5) השנים האחרונות לכל הפחות במתן שירותי קשרי קהילה במסגרת פרויקטי בניה ו/או תשתית, במהלכן הוענקו על ידו שירותי קשרי קהילה במסגרת של 3 פרויקטים כאמור לכל הפחות;
2.3 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 50,000 ש"ח כמפורט במסמכי המכרז;
2.4 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.5 השתתפות במפגש מציעים – חובה.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1,200 ש"ח (אשר לא יוחזר), אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207).
5. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסכמי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה שבכתובת הנ"ל, לא יאוחר מתאריך 28.6.2015 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. מפגש מציעים יתקיים ביום 14.5.2015 בשעה 14:00. מקום המפגש יהיה במשרדי חברת נתיבי איילון. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד המפגש.
8. ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
10. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.