Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על התקשרות עם חברת ט.אם.אס. מערכות ניהול תנועה בע"מ כספק יחיד, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות.

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור

בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים ("התקנות"), מודיעה בזאת חברת נתיבי איילון בע"מ ("החברה") על כוונתה להתקשר עם חברת ט.אם.אס. מערכות ניהול תנועה בע"מ ("חברת TMS"), כספק יחיד, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות.
ההתקשרות המבוקשת, הנה לצורך המשך קבלת שירותי תחזוקה של מערכת בקרת תנועה של כביש איילון.
חוות הדעת:
מערכת בקרת התנועה בכביש האיילון הוקמה על ידי חברת TMS לפני למעלה מ-20 שנים. מאז הקמת המערכת על ידי חברת TMS כאמור, המערכת מתוחזקת ומפותחת על ידה, מעת לעת, ובהתאם לדרישות החברה באופן בלעדי.
המדובר במערכת בקרת תנועה מורכבת ביותר, אשר הינה תולדה של שנים רבות של פיתוח ותחזוקה והתאמה על ידי חברת TMS כאמור, תוך התממשקות לכל מערכות החברה וציוד בשטח.
מערכת הבקרה כולל ציוד הבקרה המחובר אליה והפרוטוקולים המחברים ביניהם תוכננו, הותקנו וסופקו לנת"א ע"י חברת TMS אשר התקשרה באופן בלעדי עם החברה הספרדית Telvent. על כן חברת TMS הינה היחידה בעלת היכולת והידע הנדרש לביצוע העבודות.

במצב הדברים האמור, שבו המערכת הוקמה, פותחה ותוחזקה לאורך השנים על ידי חברת TMS כאמור, ובשים לב למורכבותה של המערכת ולחשיבותה, החברה סבורה כי אין אף גורם אחר אשר מסוגל לספק לחברה את שירותי התחזוקה הנדרשים לה בתקופה האמורה ללא צורך בהפסקת שירות למערכת הכביש לתקופה ממושכת.
פניות ביחס להודעה זו תתקבלנה לא יאוחר מתאריך 04/07/2016. כל פניה ביחס להודעה זו יש להעביר לחברה בדואר רשום בלבד, לפי הכתובת הבאה: חברת נתיבי איילון בע"מ, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר, ת.ד. 32294, תל אביב 61322, לידי הגב' יפעת אמון, מזכירת ועדת המכרזים.