Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 69/22 לתכנון , אספקה , התקנה ,תפעול ואחזקה של מעקות בטיחות מתנייעים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 09.03.2023
תאריך אחרון להגשת מועמדות
27.03.2023
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
69/22

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 69/22

לתכנון, אספקה, התקנה, תפעול ואחזקה של מעקות בטיחות מתנייעים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת שבנדון, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

1. מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

2. תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

3. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות בין החברה לבין הזוכה תהא לתקופה בת 10 שנים, החל מיום ההפעלה של המעקה המתנייע הראשון שיוזמן מהספק, והכל כמפורט בסעיף 13 להסכם.

לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה) על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והכל כמפורט בהסכם. כמו כן, החברה תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות לאחר תקופה של 5 שנים מיום ההפעלה, כמפורט בהסכם.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon . המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 20.03.2023 בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

6. הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) ביום 27.03.2023 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

7. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

9. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.