Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא לביצוע מחקר הערכה מבוסס סימולטור לצורך תכנון פרויקט "נתיבים מהירים"

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה מבוסס סימולטור לצורך תכנון פרויקט "נתיבים מהירים" (להלן: "הפנייה"), כדלקמן:

1.       נתיבי איילון הינה חברה ממשלתית, העוסקת, בין היתר, בניהול, תכנון, וביצוע פרויקטים תחבורתיים. במסגרת זו, החברה מקדמת בימים אלו את ביצוע פרויקט "נתיבים מהירים" (להלן: "הפרויקט").

2.       מטרת הפרויקט הינה הקמת כ- 90 ק"מ של נתיבים מהירים לאורך כביש 20 ו- 2, הכוללים מערכות בקרת תנועה ואגרה, מרכזי תחבורה משולבים (מתח"מ) הכוללים מתקני חנה וסע ומרכזי תחבורה ציבורית בראשון לציון ושפיים, הפעלת מערך שאטלים, מרכזי בקרה ומתקנים נלווים. התנועה בנתיבים אלה תנוהל באמצעות מערכת אגרה משתנה על פי זמן, אשר תבטיח תנועה מהירה בנתיבים המהירים ותימנע היווצרות פקקים.

3.       לצורך תכנון נושא השילוט והאגרה בפרויקט, מזמינה בזאת החברה קבלת הצעות ממוסדות מחקר וחוקרים להגיש הצעת מחקר להוכחת התכנות נושאים אלו בפרויקט (להלן: "המחקר"), כמפורט להלן.

4.       מטרת המחקר הינה בחינה וניטור של התנהגות נהגים, תגובתם בזמן אמת ותהליך קבלת ההחלטות שלהם בסביבת הנהיגה הצפויה לאורך נתיבי איילון וכביש 2 לאחר סלילת והפעלת הנתיבים המהירים נשוא הפרויקט, בדגש על פרישת השילוט, עומסי התנועה, השתזרויות בין הנתיבים וקביעת מחיר האגרה בנתיב.

5.       הניסוי במסגרת המחקר יתבצע באמצעות סימולטור המדמה באופן חזותי ומנטלי את סביבת הנהג ברכב, את תנאי הסביבה אותם הוא חווה בעת נסיעתו (לרבות, אך לא רק, על ידי דימוי הנוף אותו רואה הנהג, שילוט, מהירויות נסיעה בנתיבים, צפיפות הרכבים בכביש, ואפשרויות ״מילוט״ לנתיב אגרה בעלויות משתנות), ובוחן את תגובת הנסיינים באמצעות ניטור מדדים פיזיולוגיים של הנסיין באמצעים טכנולוגיים, מעקב אחר פעולותיו, וניתוח תהליך קבלת ההחלטות והתנהגותו בהתאם לתנאים בכביש מחד, ובמשימות הניתנות לו מאידך. היקף הניסוי ומספר הנסיינים יקבע על פי רמת מהימנות ומובהקות התוצאות המתקבלות.

6.       במסגרת המענה לפנייה, יש לספק מידע כלדקלמן:

6.1.             תיאור המערכת המוצעת לביצוע הניסוי;

6.2.             מספר שנות הניסיון בביצוע ניסויים בתחומים הרלוונטיים לצרכי המחקר;

6.3.             ניסויים קודמים שבוצעו באמצעות הסימולטור המוצע;

6.4.             שדות משתנים במערכת והגמישות בקביעתם;

6.5.             יכולת המערכת לנטר מדדים פיזיולוגים;

6.6.             לוח זמנים לתכנון הניסוי, ביצועו וניתוח ממצאיו.

7.       יש להגיש את המענה לפנייה, יחד עם המסמכים והפרטים הנדרשים כמפורט לעיל, לרעות בורוכוב באמצעות דוא"ל: reutb@ayalonhw.co.il., וזאת עד לא יאוחר מיום 19/7/2018.

8.       בכל מקרה של אי בהירות ו/או לצורך שאלות ובירורים, ניתן לפנות לראש תחום זכיינות בחטיבת פרויקטים יזמיים: רעות בורוכוב, בדוא"ל reutb@ayalonhw.co.il.

9.   למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, וכי אין בפניית החברה לגורם כזה או אחר בכדי להקנות לו כל זכות משפטית כלפי החברה. ההתקשרות עם החברה, ככל שתתבצע, תכנס לתוקפה רק בכפוף ולאחר חתימת הסכם התקשרות מחייב על ידי מורשי החתימה של החברה. החברה רשאית לבטל את פנייתה זו בכל שלב שהוא מכל סיבה שהיא.