Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

שירותי תיעוד של פרויקטי החברה באמצעות צילומי קרקע

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
15/14

חברת נתיבי איילון בע"מ ("המזמינה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי תיעוד של פרויקטי החברה באמצעות צילומי קרקע (וידאו וסטילס).

1. רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים:
1.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
1.2 בעל ניסיון החל משנת 2011 לפחות, בביצוע עבודות של תיעוד פרויקטי תשתית באמצעות צילומי סטילס וצילומי וידאו, בהיקף שנתי של 200,000 ש"ח (לפני מע"מ) בכל שנה מבין השנים 2011-2013;
1.3 בעל ציוד צילום מקצועי, ולכל הפחות בעל הציוד המינימאלי המפורט להלן:
1.3.1 לצילומי סטילס – מצלמת SLR דיגיטלית מקצועית מתקדמת, כולל מגוון עדשות וכן כל הציוד הנדרש לצורך צילומי לילה;
1.3.2 לצילומי וידאו – מצלמת וידאו מתקדמת המתאימה לצילומי FULL HD כולל לצילומי לילה;
1.4 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 10,000 ש"ח כמפורט במסמכי המכרז;
1.5 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
1.6 השתתפות חובה במפגש  המציעים.

2. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז, וכן את כל יתר האישורים והמסמכים הנדרשים לפי מסמכי המכרז.

3. השתתפות במכרז והגשת הצעה במסגרתו מותנים ברכישת מסמכי המכרז בסך של – 1.200 ש"ח (אשר לא יוחזרו). ניתן לרכוש את מסמכי המכרז, בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 עד 15:00 בלבד במשרדי החברה ברח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת סבידור), ת"א ("משרדי החברה").

4. מפגש מציעים יתקיים ביום 30.12.2014 בשעה 12:00 במשרדי החברה. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

5. מציעים שרכשו את מסמכי המכרז רשאים להפנות שאלות הבהרה לחברה עד ליום 6.1.2015 בשעה 15:00. השאלות יישלחו בכתב, באמצעות דוא"ל, לכתובת המצוינת במסמכי המכרז.

6. את ההצעות יש להגיש, במעטפה סגורה, במשרדי החברה לפי ההוראות שבמסמכי המכרז, ביום 15.1.2015 עד השעה 12:00 בצהריים בלבד.

7. ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל או שלא לנהל משא ומתן עם המציעים בהתאם להוראות המכרז.

9. התנאים בפרסום זה הם תמציתיים. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של השירותים, התנאים המלאים להשתתפות במכרז ותנאי ההתקשרות עם המציעים הזוכים במכרז. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.