Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא -בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא יחידות ניטור עבור פרויקט דרך ערך

תאריך פרסום המכרז 02.02.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
15.03.2020
12:00
סטטוס
סגור

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא יחידות ניטור עבור פרויקט דרך ערך חברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת בבקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא יחידות ניטור עבור פרויקט דרך ערך ("הפניה"), כדלקמן:

נתיבי איילון הינה חברה ממשלתית אשר מונתה ע"י משרדי האוצר והתחבורה והבטיחות בדרכים לנהל את ניסוי דרך ערך, שהינו ניסוי נרחב וממושך, ומטרתו הסקת מסקנת ברמת התקפות הנדרשת לשם יישום מדיניות שעניינה זיכוי או חיוב נהגים בתשלום בהתאם להרגלי נסיעתם, הגדלת מקדם המילוי ברכב ויצירת הפנמה טובה יותר של העלויות על ידי הנוסעים ברכב הפרטי.

1. החברה מבקשת לבחון הצטיידות מסיבית באמצעי ניטור, לרבות אמצעי קיים או אמצעי הנמצא בשלבי פיתוח או יישום, אשר יאפשר את איכון מיקום הרכב וכן יהווה בסיס לחישוב עלות הנסיעה (להלן: "השירות"). חברה מבקשת לבחון 2 סוגים של יחידות ניטור, כמפורט בפניה, ועל השירות המוצע לעמוד בדרישות המפורטות בפניה.

2. מידע נוסף אודות ניסוי דרך ערך, אופן הגשת המענה לפניה זו, התנאים המוקדמים להגשת מענה לפניה ותנאי הפניה, מפורטים בפניה שבעמוד זה. ניתן להגיש מענה לפניה עד לא יאוחר מיום 18.2.2020, בהתאם להנחיות המפורטות בפניה. בקשה שתועבר אל החברה בדרך אחרת ושלא כמפורט בפניה, לא תטופל.

3. בכל מקרה של אי בהירות ו/או לצורך שאלות ובירורים בקשר עם פניה זו ו/או תנאיה, ניתן לפנות לגב' שני מנדל, באמצעות דוא"ל: shanim@ayalonhw.co.il .

4. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליך מכרזי ו/או הליך תחרותי כלשהו ולפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד, בהתאם למפורט בה, ובעקבות קבלת המידע תשקול החברה את המשך פעולותיה בנושא הפנייה, אם בכלל.

5. אין בפנייה זו משום התחייבות כלשהי של החברה לפרסם מכרז ו/או הליך תחרותי בנושא פנייה זו, או לשתף גורם כזה או אחר במכרז עתידי אם יפורסם, ואין בהליך זה כדי ליצור התחייבות או הבטחה כלפי המשתתפים ו/או אדם ו/או גוף כלשהו.

6. אין בהיענות לפנייה זו כדי להקנות יתרון במכרז / הליך תחרותי כאמור, אם יפורסם, ואין בה כדי להבטיח עמידה בתנאי הסף או בכל תנאי אחר לעניין מכרז/הליך תחרותי כאמור.

7. המשיב לפנייה זו מצהיר כי הוא מוותר מראש על כל טענה, לרבות בעניין קניין רוחני, ו/או תביעה ו/או דרישה מאת החברה או מי מטעמה ו/או מאת משרד התחבורה בגין המידע שנכלל במסגרת תשובתו לפניה או במסגרת בקשות ההבהרה בעקבותיה ככל שיהיו.

8. החברה רשאית לבטל את פנייתה זו בכל שלב שהוא מכל סיבה שהיא.