Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי שמירה וניקיון של מסופי תחבורה ציבורית – המסוף המערבי ומסוף סבידור המשודרג

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
33-17

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי שמירה וניקיון של מסופי תחבורה ציבורית אשר סמוכים לתחנת הרכבת "האוניברסיטה" בתל אביב (להלן: "המסוף המערבי") ולתחנת הרכבת "סבידור מרכז" (להלן: "מסוף סבידור").

1. תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לשנתיים מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי החברה. לחברה ניתנת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות, בנות עד שנה אחת כל אחת.
2. תנאי סף:
לאור מורכבות השירותים, מהותם וחשיבותם, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.1 בעל רישיון תקף על שמו, ברציפות, משנת 2014 או מתקופה מוקדמת יותר, לקיום משרד לשירותי שמירה ו/או ארגון שירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה תשל"ב – 1972. מובהר ומודגש בזאת כי הרשיון האמור צריך שיהא על שם המציע ולא על שם אחר כלשהו.
2.2 בעל רישיון תקף על שמו, במועד הגשת ההצעה, לעסוק כ"קבלן שירות", בהתאם להוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996.
2.3 בעל ניסיון באספקת שירותי שמירה וניקיון למשרדי ממשלה ו/או גופים ציבוריים אחרים (לרבות: רשויות מקומיות, תאגידים ממשלתיים או עירוניים) במשך 24 חודשים רצופים לפחות משנת 2013 ועד למועד הגשת ההצעות, כאשר בתקופת 24 החודשים האמורים נתן שירותים למשרד ממשלתי אחד או לגוף ציבורי אחד, במסגרת חוזה התקשרות אחד, במשך 12 חודשים ברציפות לפחות;
2.4 בעל מחזור הכנסות ממוצע כתוצאה מביצוע שירותי שמירה וניקיון למשרדי ממשלה ו/או גופים ציבוריים אחרים בהיקף ממוצע של לפחות 500 אלף ש"ח לשנה בשנים 2014, 2015 ו-2016;
2.5 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 50,000 ש"ח כמפורט במסמכי המכרז;
2.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.7 השתתפות בסיור מציעים – חובה.
3. תנאים לדחיית ההצעה:
3.1 החברה תדחה הצעה בהתקיים אחד מאלה:
3.1.1 המציע או מי מבעלי השליטה בו, הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה בעבירה מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בנספח 10 לחוברת תנאי המכרז;
3.1.2 המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה בשני קנסות או יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בנספח 10 לחוברת תנאי המכרז בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה. לעניין זה יראו במספר קנסות בגין אותה הפרה כקנסות שונים.
"בעל שליטה" – כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- 1981.
3.2 מובהר בזאת, כי על אף הוראת סעיף 3.1 לעיל, ועדת המכרזים של החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, להחליט מטעמים מיוחדים שיירשמו, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לדחות הצעה, אף אם מתקיים לגביה אחד התנאים שבסעיף 3.1 לעיל; בהחלטה כאמור רשאית וועדת המכרזים של החברה להתחשב, בין השאר, בהתנהלותו של המציע, בדרך כלל, בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף פעילות המציע שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל.
4. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
5. את סט מסמכי המכרז ניתן לאסוף (ללא תשלום) ממזכירת מינהל הכספים במשרדי החברה בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר) בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931207).
6. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסכמי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
7. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 5.7.2017 עד השעה 12:00 בצהרים.
8. מפגש מציעים יתקיים ביום 28.6.2017 בשעה 13:30 מקום המפגש יהיה במשרדי חברת נתיבי איילון בכתובת הנ"ל. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה באמצעות מייל בכתובת ilanh@ayalonhw.co.il או באמצעות פקס שמספרו 03-6931234 לפחות 72 שעות קודם למועד הפגישה.
9. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי נתיבי איילון ובאתר האינטרנט של נתיבי איילון, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.
10. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
11. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
12. מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.