Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 92/19 מכרז מסגרת למתן שירותי אנליטיקת וידאו עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 27.11.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
03.12.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
92/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותי אנליטיקת וידאו, הכל כמפורט במסמכי המכרז:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות בין החברה למציעים שיוכרזו כזוכים תהא ל- 24 חודשים. לחברה תהא נתונה האופציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת, הכל כמפורט בהסכם המסגרת המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז.
2. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.1 תאגיד (חברה או שותפות רשומה) או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל, או לחילופין תאגיד שאינו רשום בישראל, שהינו בעל נציגות בישראל;
2.2 בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.3 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ובאתר המכרז בכתובת: vac2020.ayalonhw.co.il/ אשר באמצעותו מתקיימת ההרשמה למכרז והגשת ההצעות למכרז. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 26.11.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל eldads@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש באמצעות אתר המכרז בכתובת: vac2020.ayalonhw.co.il עד לא יאוחר מיום 30.11.2019 עד השעה 23:00, בלשונית APPLY.
7. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא.
8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
9. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.