Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מסגרת מס' 49/19 למתן שירותי אירוח אתר (DR (Disaster Recover לרציפות תפעולית לחברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 03.07.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
18.09.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
49/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי אירוח אתר DR  (Disaster Recovery) לצורכי גיבוי ותפעול שוטף בעת אסון, על מנת לאפשר רציפות תפעולית.

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 36 חודשים. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים:

 • תנאי סף ביחס למציע
  • המציע הינו בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי הקמה ניהול, הפעלה ותחזוקה של אתר DR בהיקף משמעותי, עבור לפחות 6 לקוחות מהם שלושה (3) גופים ציבוריים לפחות, ולתקופה של 24 חודשים רצופים לכל הפחות עבור כל לקוח;

 לצורך סעיף זה-

"היקף משמעותי"- 30 שרתים לפחות, זיכרון של  1 TB RAM  ונפח גיבוי של 20TB.

 • מעסיק בעצמו (ביחסי עובד – מעסיק), או לחלופין קשור בהסכם התקשרות שיעמוד בתוקף לכל אורך תקופת ההתקשרות לרבות תקופת האופציה, עם מנהל פרויקט, ברמת זמינות לפרויקט בהיקף של משרה מלאה, העומד בכל התנאים הבאים, במצטבר:
  • בעל השכלה של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל.
  • בעל ניסיון של חמש (5) שנים לפחות, החל מיום 1.1.2010 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי ניהול בפועל של פרויקט הקמה ותפעול אתר DR בהיקף של לפחות 50 שרתים ו- 450 משתמשים לפחות.
 • מעסיק בעצמו (ביחסי עובד – מעסיק), או לחלופין קשור בהסכם התקשרות שיעמוד בתוקף לכל אורך תקופת ההתקשרות לרבות תקופת האופציה, עם כל אנשי הצוות המפורטים להלן:
  • מומחה סיסטם בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, החל מיום 1.1.2010 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בניהול בפועל של פרויקט הקמה ותפעול אתר DR.
  • מומחה DB בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, החל מיום 1.1.2010 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בניהול בפועל של פרויקט הקמה ותפעול אתר DR.
  • מומחה אבטחת מידע בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, החל מיום 1.1.2010 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בניהול בפועל של פרויקט הקמה ותפעול אתר DR.
 • המציע השתתף במפגש המציעים באמצעות נציג מטעמו.
 • עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה) ;
 • אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
 • בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • תנאי סף ביחס לאתר ה- DR

הענן (הציבורי או הפרטי) ו/או פתרון האירוח המוצע עומד בדרישות המצטברות הבאות:

 • 27001 ISO
 • תקן 3 Tier
 • ISO 27032 (תקן אבטחת מידע בהיבטי סייבר).
 • ISO 27017 (תקן אבטחת מידע בפעילות ב"ענן")
 • תקן 5092 או אקויולנטי
 • 9001 ISO
 • עומד בכל הדרישות הקבועות בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ובתקנותיו.
 • התקשרות פעילה עם שני ספקי תקשורת לפחות כולל תשתיות זמינות.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 3. מפגש מציעים. מפגש המציעים יתקיים ביום 7.2019 בשעה 12:00. ההשתתפות במפגש הינה חובה. מקום המפגש יהיה משרדי החברה הממוקמים במגדל עזריאלי ראשונים, שדרות נים 2, ראשון לציון (קומה 7).
 4. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 23.7.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל:talc@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
 5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צוזאת לא יאוחר מיום 8.8.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.
 7. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
 8. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.