Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 56/20 לתכנון, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה (DC) לאוטובוסים חשמליים

תאריך פרסום המכרז 11.11.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
05.01.2021
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
56/20

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 56/20

לתכנון, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה (DC) לאוטובוסים חשמליים

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לתכנון, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה (DC) לאוטובוסים חשמליים  (להלן: "הפרויקט/ים"), כמפורט במסמכי המכרז:

  1. מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת. הנחיות בנוגע לאופן השימוש במערכת מפורטות במסמכי המכרז.
  2. תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

3. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 36 חודשים. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-2 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

  1. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
  2. מפגש המציעים יערך ביום 16.11.2020 בשעה 16:30. המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.
  3. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 23.11.2020 באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז, תוך פירוט זהות השואל ופרטי קשר למענה..
  4. הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו ביום 05.01.2021 בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).
  5. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

9. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.