Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 28/20 לביצוע עבודות קבלניות במסגרת פרויקט הנתיבים המהירים - מקטע מס' 4א' בשיטת תכנון – ביצוע (Design-Build)

תאריך פרסום המכרז 07.04.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
20.07.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
28/20

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לתכנון וביצוע עבודות קבלניות במסגרת פרויקט הנתיבים המהירים – מקטע מס' 4א' בשיטת תכנון – ביצוע (Design-Build) (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא עד ולא יאוחר מ- 41 חודשים קלנדריים מהמועד הקובע, כהגדרתו בהסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז.
 2. תנאי סף:

לאור מורכבותו של הפרויקט, האתגרים המקצועיים הכרוכים בביצועו, היקפו וחשיבותו, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז, העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

2.1    קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווגים 200(ג)(5) ו- 300(ג)5;

2.2   קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווגים הנ"ל;

2.3    בעל ניסיון, כקבלן ראשי, החל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בביצוע פרויקט תשתיות תחבורה אחד שהסתיים לפחות בהיקף כספי של 300 מיליון ₪ לפחות, או לחילופין – פרויקטי תשתיות תחבורה שהסתיימו בהיקף כספי מצטבר של 500 מיליון ₪ לפחות, כאשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו 50 מיליון ₪ לפחות, ובלבד שאחד מפרויקטי תשתיות התחבורה מתוך הפרויקטים הנ"ל הינו פרויקט תכנון-ביצוע שהיקפו הכספי הינו 150 מיליון ₪ לפחות ואחד מפרויקטי תשתיות התחבורה מתוך הפרויקטים הנ"ל הינו פרויקט במסגרתו בוצעו עבודות כבישים בכביש חד או דו-ספרתי פעיל או בדרך מהירה או בדרך פרברית מהירה פעילה;

2.4    עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:

2.4.1    למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של לפחות 125,000,000 ש"ח (במילים: מאה עשרים וחמישה מיליון ש"ח) בשלוש השנים האחרונות;

2.4.2   המציע הנו בעל הון עצמי של לפחות 40,000,000 ש"ח (במילים: ארבעים מיליון ש"ח), כמפורט בדוחותיו הכספיים המבוקרים האחרונים;

2.4.3   הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת בשלוש השנים האחרונות, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנים אלה, הינו חיובי (או שווה לאפס);

2.4.4   המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים, ובדוח הכספי הרבעוני או השנתי הסקור העדכני ביותר של המציע לא נכללה 'הערת עסק חי' או 'אזהרת עסק חי'.

2.5 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

2.6   המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 6,000,000 ש"ח (במילים: שישה מיליון שקלים חדשים) כמפורט במסמכי המכרז;

2.7    המציע השתתף במפגש המציעים;

2.8   המציע שילם את דמי ההשתתפות במכרז.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 2. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות, כתב הכמויות ותוכניות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 3. רכישת הזכות להשתתפות במכרז. ניתן לרכוש את הזכות להשתתף במכרז, עד לא יאוחר משבועיים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, במשרדי חברת נתיבי איילון הממוקמים בשד' נים 2, ראשון לציון, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 (טלפון 03-6931231), בעבור סכום של 7,000 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר מכל סיבה שהיא.
 4. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 20.07.2020 עד השעה 12:00 בצהריים, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בבניין "עזריאלי ראשונים" בראשון לציון, שד' נים 2, קומה 7.
 5. מפגש מציעים יתקיים ביום 26.04.2020 בשעה 12:00. הוראות בדבר אופן ההשתתפות במפגש יועברו למציעים בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של החברה, בכתובות הנ"ל.ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
 6. להלן קישור למפגש-Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/85655287534?pwd=MC9CdXhjeng1c1BqYlJiUjJkK1J3QT09Meeting ID: 856 5528 7534Password: 131604

המעוניינים להשתתף במפגש המציעים מתבקשים להירשם מראש, בהודעה שתועבר לחברה  עד ליום 25.4.2020, בה יפורטו פרטי הנציג מטעם המשתתף (שם מלא + תפקיד + מס' טלפון + כתובת דוא"ל) לצורך הסדרת הרשאת כניסה למפגש, וזאת באמצעות דוא"ל: galitb@ayalonhw.co.il. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לקבוע מועד למפגש מציעים נוסף בהודעה שתפורסם באתר החברה.

 1. פניה לקבלת הבהרות. המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 20.5.2020, באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: galitb@ayalonhw.co.il, תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
 2. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 3. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
 4. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.