Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי תכנון סלילה לפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ (מכרז מסגרת)

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
59-17

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי תכנון סלילה לפרויקטי נתיבי איילון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1.  תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:

2.1  עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה).
2.2  מעסיק בעצמו, ביחסי עובד-מעביד (כשכירים) לפחות את אנשי הצוות הבאים:
2.2.1  מתכנן סלילה שהנו מהנדס אזרחי העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.2.1.1  בעל ניסיון של 15 שנים לפחות בתכנון גיאומטרי של דרכים עירוניות ובין עירוניות, צמתים ומחלפים.
2.2.1.2  העניק שירותי תכנון כמתכנן סלילה במסגרת 3 פרויקטים לפחות בהיקף כספי של 50 מיליון ש״ח לפחות כל אחד, אשר כללו תכנון מחלפים.
2.2.2  שני מהנדסים אזרחיים נוספים, אשר כל אחד מהם הנו בעל ניסיון של 10 שנים לפחות בתכנון גיאומטרי של דרכים עירוניות ובין עירוניות, צמתים ומחלפים.
2.2.3  הנדסאי אזרחי בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון גיאומטרי של דרכים עירוניות ובין עירוניות, צמתים ומחלפים.
2.3  המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.4  בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3.  צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות למזכירת מינהל כספים במשרדי חברת נתיבי איילון, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. מפגש המציעים יתקיים ביום 9.1.2018 בשעה 10:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה ברחוב על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר) בתל אביב. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המציעים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה לכתובת הדואר האלקטרוני ifata@ayalonhw.com או לפקס שמספרו 03-6931234, לפחות 72 שעות קודם למועד מפגש המציעים. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.

6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 29.1.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.

7. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).