Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 8/21 לביצוע תכנית הרצה (פיילוט) בתחום ה5G במתקני חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 22.02.2021
תאריך אחרון להגשת מועמדות
17.03.2021
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
8/21

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 8/21

לביצוע תכנית הרצה (פיילוט) בתחום ה5G במתקני חברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות מחברות טכנולוגיה ישראליות, לצורך ביצוע תכניות הרצה באתריה השונים של חברת נתיבי איילון, במסגרת הפרויקטים השונים אותם היא מבצעת ותוך שימוש בנתונים, יכולות או מידע הנמצא ברשותה (להלן: "פיילוט"),כדלקמן:

  1. מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. בהתאם לכך, על המציעים להגיש את הצעתם למכרז באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת"). לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.
  2. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופת ביצוע הפיילוט, וככל שתמומש האופציה על ידי החברה, כמפורט בחוברת תנאי המכרז ובהתאם להוראות ההסכם, תוארך תקופת ההתקשרות בהתאם.
  3. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:

  • תאגיד (חברה או שותפות רשומה) או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.
  • בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
  • אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
  • הפיילוט המוצע במסגרת הצעת המציע נותן מענה לצרכים הנגזרים מפעילותה של נתיבי איילון באחד או יותר מהתחומים המפורטים בחוברת תנאי המכרז, והוא בשל לביצוע הוכחת היתכנות (Proof of Concept) במתקני החברה.

הפיילוט המוצע יבדק באמצעות הצהרת המציע לאור הראשוניות של הטכנולוגיה/ המוצר המוצע ובדיקה ראשונית של צוות בדיקה מטעם נתיבי איילון, והכל בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

מובהר כי המציעים רשאים להגיש במסגרת הצעתם למכרז הכוללת עד שלוש תכניות הרצה (פיילוטים), ובלבד שתיערך הפרדה ברורה בין כל אחת מהתוכניות המוצעות, באופן שניתן יהיה ללמוד על תכולתה והיקפה של כל אחת מהתוכניות המוצעות בנפרד. ככל ומציע מעוניין להגיש מספר תכניות הרצה, נדרש המציע למלא את נספח  7 עבור כל אחת מהן בנפרד.

יודגש, כי החברה תבחן כל תכנית הרצה (פיילוט) בנפרד, ואין בקבלתה של תכנית הרצה אחת שהוצעה על ידי המציע, משום התחייבות החברה לקבל תכניות נוספות, ככל שיוגשו, מאת אותו מציע.

  • למציע זכויות קנייניות מלאות במוצר המוצע במסגרת הצעתו, ואין במוצר כדי לפגוע בזכויות קנייניות של צדדים שלישיים.
  • המציע הגיש בקשה למסלול תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים [חברות ממשלתיות] של רשות החדשנות, מסלול הטבה מס' 2, ופעל בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, במסלול הטבה מס' 2 (נספח ד') ונהלי המסלול.

ככל שבמועד הגשת הצעתו, המציע טרם הגיש את הבקשה למסלול, יובהר כי המציע מתחייב להגיש בקשה כאמור טרם תחילת תקופת ההתקשרות, כמפורט בהסכם ההתקשרות.

יובהר כי אישור רשות החדשנות לבקשה אינו מהווה תנאי סף, והחברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר גם עם מציעים אשר לא קיבלו את תמיכת רשות החדשנות.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות שבמסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

4.   צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים במסמכי המכרז. את כל מסמכי המכרז לרבות הנספחים והאסמכתאות יש להוריד בלשונית הייעודית לכך במערכת הממוכנת. על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההנחיות המפורטות בחוברת תנאי המכרז. לאחר מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים, יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה נוחה ולהגישם בלשוניות הייעודיות לפי הסיווג: מסמכי חובה, מענה לשאלות הבהרה (יפורסם בהתאם למועד שיקבע למענה), הודעות נוספות ומסמכי רשות.

5.   מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ובמערכת הממוכנת, בכתובת:https://bids.dekel.co.il/ayalon . המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכמים שייחתמו עם הזוכים ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

6.   הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 17.3.2021 עד השעה 12:00, באמצעות המערכת הממוכנת. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. מובהר כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין אחרת במפורש).

7.   פניה לקבלת הבהרות. המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 3.2021, באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון, תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

8.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.

9.   החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

10.   מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.