Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

ביצוע עבודות ניקיון ואחזקת כבישים, גינון ומתקני דרך נתיבי איילון – דרך מס' 20

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
27/15

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות ניקיון ואחזקת כבישים, גינון ומתקני דרך בכביש מס' 20 (דרך נתיבי איילון), באתרי עבודה שונים של נתיבי איילון ובכבישים אחרים אשר באחזקתה, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה לשנתיים (24 חודשים) ממועד צו התחלת עבודה. לנתיבי איילון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות בנות שנה נוספת כל אחת, כך שבכל מקרה תקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על חמש (5) שנים.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותו של הפרויקט, הקשיים הכרוכים בביצועו, היקפו וחשיבותו, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
2.1   בעל ניסיון כקבלן ראשי בניקיון ובטיאוט מכאני וידני, בדרכים מהירות, הכוללות לפחות שני מחלפים באותו קטע דרך, וזאת בעבור גופים ציבוריים ובמשך 24 חודשים רצופים לפחות, במהלך התקופה שהחל מיום 1 בינואר 2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות;
2.2   בעל ניסיון בטיפול באירועים ומפגעים (תאונות, פינוי עצמים ושפוכת מסוגים שונים הפזורים על הדרך) בדרכים מהירות, בכמות של לפחות מאה (100) אירועים בממוצע ל-12 חודשים, וזאת במשך 24 חודשים רצופים לפחות, במהלך התקופה שהחל מיום 1 בינואר 2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות;
2.3    בנוסף לאמור בסעיף 2.1 ו-2.2 לעיל, על המציע לעמוד בעצמו ובשלמות בלפחות באחד מבין התנאים הבאים:
2.3.1    בעל ניסיון כקבלן ראשי בביצוע עבודות אחזקת גינון בהיקף של לפחות 800 דונם עבור גופים ציבוריים כאשר מתוך ההיקף האמור היקף האחזקה עבור מזמין עבודות אחד הנו לפחות 400 דונם, וזאת לכל הפחות במשך 24 חודשים רצופים במהלך התקופה שהחל מיום 1 בינואר 2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות. למען הסר ספק מובהר, כי הדרישה הנה שבכל אחד מן החודשים האמורים היקף הניסיון יעמוד על לפחות 800 דונם במצטבר ולפחות 400 דונם בעבור מזמין עבודות אחד.
בנוסף, בעל ניסיון כקבלן ראשי במהלך התקופה שהחל מיום 1 בינואר 2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות בביצוע הקמת פרויקט גינון עבור גופים ציבוריים בהיקף של לפחות 100 דונם במצטבר, ולפחות 30 דונם לכל פרויקט;
2.3.2     בעל ניסיון כקבלן ראשי בביצוע עבודות אספקה, התקנה ותיקון של מעקות בטיחות בדרכים מהירות, במשך 24 חודשים רצופים לפחות במהלך התקופה שהחל מיום 1 בינואר 2010 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות;
2.3.3     בעל ניסיון כקבלן ראשי בביצוע עבודות סימון וצביעת כבישים בדרכים מהירות עבור גופים ציבוריים, במשך 24 חודשים רצופים לפחות במהלך התקופה שהחל מיום 1 בינואר 2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות. על הקבלן להיות קבלן מוסמך ומאושר על ידי נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ לביצוע עבודות סימון מיסעות, בסוגי חומרי הסימון הנדרשים במסמכי המכרז;
2.3.4    בעל ניסיון כקבלן ראשי בביצוע עבודות אספקה והתקנת שילוט בדרכים מהירות עבור גופים ציבוריים, במשך 24 חודשים רצופים לפחות במהלך התקופה שהחל מיום 1 בינואר 2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות. על הקבלן להיות קבלן מאושר לביצוע עבודות שילוט על ידי נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (עמד במבחני הסמכה על פי נוהלי הסמכה של נתיבי ישראל ורשום במאגר הנתונים של נתיבי ישראל כמי שרשאי לספק ציוד ו/או חומרים ו/או לבצע עבודה, בסיווג ענייני מתאים).
2.4   התקשרות עם קבלן משנה:
מציע אשר עומד בעצמו ובשלמות בשני התנאים המפורטים בסעיפים 2.1-2.2 לעיל וכן בלפחות אחד מהתנאים המפורטים בסעיפים 2.3.1 – 2.3.4 לעיל כנדרש, יציג, כתנאי להשתתפותו במכרז, קבלן משנה העומד, בעצמו ובשלמות, באיזה מבין תנאי הסף הקבועים בסעיפים 2.3.1 – 2.3.4 לעיל, שבהם המציע אינו עומד בעצמו (להלן: "קבלן המשנה");
כמפורט במסמכי המכרז, המציע יצרף להצעתו הסכמים חתומים עם קבלני המשנה אשר יוצגו על ידו, אשר יעמדו בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות בין המציע הזוכה לנתיבי איילון;
למען הסר ספק, מובהר כי למעט ביחס לתנאי הסף בהם יוצג על ידי המציע קבלן משנה כאמור לעיל, על המציע לעמוד בעצמו ובשלמות בכל יתר תנאי הסף למכרז, וכי המציע עצמו ישמש כקבלן הראשי, יהיה האחראי הבלעדי כלפי החברה למילוי כל התחייבויותיו לפי המכרז וכי הסכם ההתקשרות ייחתם בין החברה לבינו בלבד;
2.5   המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 2,000,000 ש"ח (במילים: שני מיליון ש"ח) כמפורט במסמכי המכרז;
2.6   עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:
2.6.1    למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 6,000,000 ש"ח (במילים: שישה מיליון ש"ח) (כולל מע"מ) בשנים 2012, 2013 ו-2014;
2.6.2    המציע הנו בעל תזרים מזומנים חיובי (או אפס), כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2014;
2.6.3    המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.7    בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976;
2.8   השתתפות חובה בסיור הקבלנים.
הגדרות:
"דרכים מהירות" – כמשמעות המונח "דרך מהירה" בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.
"גופים ציבוריים" – רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים או עירוניים, לרבות זכייני מערכות תחבורה ציבורית.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. נתיבי איילון מפנה את תשומת לבם של המציעים לכך שההצעה הזולה ביותר שתוגש למכרז (מבין ההצעות הכשרות), אשר תהיה זולה ממחיר האומדן והפרש המחיר בינה לבין ההצעה הבאה אחריה בשווייה, יעלה על 7% ממחיר האומדן (לא כולל מע"מ) – תיפסל.
5. תשומת לב המציעים מופנית לכך שאת מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש החל מיום שלישי 19.1.16, תמורת תשלום של 5,000 ש"ח (אשר לא יוחזר), אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי החברה, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207).
6. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
7. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 29.2.16 עד השעה 12:00 בצהריים.
8. סיור הקבלנים יתקיים ביום 31.1.16 בשעה 10:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש ובכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו ­­­­03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה.
9. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
10. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
11. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
12. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.