Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מסגרת מס' 10/20 לביצוע עבודות הקמה ותחזוקה של מרכז בקרה וניהול התנועה במטרופולין תל אביב במתחם סבידור

תאריך פרסום המכרז 22.01.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
19.04.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
10/20

מכרז מסגרת מס' 10-20

לביצוע עבודות הקמה ותחזוקה של מרכז בקרה וניהול התנועה במטרופולין תל אביב במתחם סבידור

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות הקמה ותחזוקה של מרכז בקרה וניהול התנועה במטרופולין ת"א במתחם סבידור.
1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל- 21 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת העבודה, מתוכם 9 חודשי ביצוע עבודות ההקמה (להלן: "תקופת ההקמה") ו-12 חודשי אחזקה, שיהוו גם את תקופת הבדק (להלן: "תקופת הבדק והאחזקה"). לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת האחזקה ב-3 תקופות נוספת, בנות עד 12 חודשים כל אחת

2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:

2.1 המציע הינו בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, בביצוע פרויקטי הקמת מרכז ניהול ובקרה בהיקף כספי מצטבר של 15,000,000 ₪ (חמישה עשר מיליון שקלים) (נומינלי ובערכים קבלניים, לא כולל מע"מ), כאשר לפחות פרויקט אחד כאמור הינו בהיקף כספי של 5,000,000 ₪;

2.2 המציע הינו בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, בביצוע לפחות 2 פרויקטי אחזקה של מרכז ניהול ובקרה לתקופה של 24 חודשים רצופים כל פרויקט, ובהיקף כספי מצטבר של 600,000 ₪ (נומינלי ובערכים קבלניים, לא כולל מע"מ), כאשר לפחות פרויקט אחד כאמור הינו בהיקף כספי שנתי של 300,000 ש"ח;

2.3 המציע עצמו או קבלן משנה מטעמו הקשור עמו בהסכם התקשרות לאורך לכל תקופת ההתקשרות, הינו, קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בענף 240 הנחת קווי תקשורת קבוצה א' בסיווג-2 לפחות וסיווג 160 בניה וחשמלאות ותקשורת מבנים בסיווג א' סוג 2 לפחות.

2.4 המציע עומד בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:

2.4.1 למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 30,000,000 ש"ח בשלוש השנים האחרונות (במילים: שלושים מיליון ש"ח) (כולל מע"מ);

2.4.2 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

2.5 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 75,000 ש"ח כמפורט בסעיף 7 לחוברת תנאי המכרז;

2.6 המציע הינו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 מפגש המציעים. מפגש המציעים יתקיים ביום 5.2.2020 בשעה 11:00. מקום המפגש יהיה במשרדי נתיבי איילון במתחם סבידור, בכתובת: דרך נמיר על פרשת דרכים.

5. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 13.2.2020 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל talc@ayalonhw.co.il  תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 1.3.2020 עד השעה 12:00 בצהריים.

7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.

8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

10. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.