Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז פומבי מס' 78/19 למתן שירותי ניהול מערך תכנון ויישום רמזורי העדפה בפרויקט "מהיר לעיר"

תאריך פרסום המכרז 29.08.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
24.10.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
78/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניהול מערך תכנון ויישום רמזורי העדפה בפרויקט "מהיר לעיר", כדלקמן:

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספת, בנות עד 12 חודשים כל אחת ועד לתקופה מצטברת של 72 חודשים.
 2. שירותים נוספים: נתיבי איילון תהא רשאית להזמין מאת המציע שירותי ניהול פרויקט נוספים מעבר לאלו המפורטים במסמכי המכרז, בפרויקטים נוספים אשר תחת אחריותה ואשר השירותים הנדרשים בהם דומים בטיבם ובטבעם לאופי ו/או לנושאי השירותים שעל פי מכרז זה ואשר התמורה בגינם תשולם בהתאם לתעריף נתיבי איילון לשעת עבודת מתכנן, כפי שיעודכנו מעת לעת וכמפורט במסמכי המכרז.
 3. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:

תנאי סף כללים:

 • המציע הינו בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז במתן שירותי ניהול תכנון ו/או ניהול ביצוע של רמזורים ב-2 פרויקטי תשתיות תחבורה בדרכים עירוניות עבור גופים ציבורים;
 • המציע מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעסיק), או לחלופין קשור בהסכם התקשרות אשר יעמוד בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות עם מנהל פרויקט העונה על כל הדרישות להלן, במצטבר:

מנהל פרויקט –

 • בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או מוסד אקדמאי בחו"ל המוכר בארץ;
 • בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי ניהול תכנון ו/או ניהול ביצוע ב-2 פרויקטי תשתית תחבורה בדרכים עירוניות, במסגרתם תוכננו והוטמעו לפחות 8 רמזורים בכל אחד מהפרויקטים.
 • המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה) ;
 • אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים ובדוח הכספי הרבעוני או השנתי הסקור העדכני ביותר של המציע לא נכללה 'הערת עסק חי' או 'אזהרת עסק חי';
 • בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 3. מפגש מציעים. זולת אם ייקבע אחרת, מפגש המציעים יתקיים ביום 12.9.2019 בשעה 12:00. ההשתתפות במפגש אינה חובה. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה הממוקמים במגדל עזריאלי ראשונים, שדרות נים 2, ראשון לציון (קומה 7). המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן.
 4. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 22.9.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל talc@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
 5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צוזאת לא יאוחר מיום 24.10.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.
 6. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
 7. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).