Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 42/19 למתן שירותי הבטחת איכות במקטע מס' 2, פרויקט הנתיבים המהירים בדרך איילון (כביש מס' 20)

תאריך פרסום המכרז 10.07.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
19.08.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
42/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי הבטחת איכות במקטע מס' 2, פרויקט הנתיבים המהירים בדרך איילון (כביש מס' 20), כדלקמן:

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא מיום קבלת צו התחלת העבודה ועד לתום תקופת הביצוע הפרויקט.
 2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:

 • המציע הינו בעל ניסיון של עשר (10) שנות ניסיון לפחות במתן שירותי הבטחת איכות ו/או בקרת איכות בפרויקטי תשתיות תחבורה עבור גופים ציבורים;
 • המציע הינו בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי הבטחת איכות, במסגרתם של שלושה (3) פרויקטי תשתיות תחבורה לפחות עבור גופים ציבוריים, אשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו למעלה מ- 70,000,000 ₪ (בערכים קבלניים לביצוע, נומינלי, ללא מע"מ), כאשר לפחות שני פרויקטים (2) מתוך השלושה (3) הושלם שלב הביצוע, ושירותי הבטחת איכות בכל שלושת (3) הפרויקטים ניתנו למשך תקופה של לפחות מחצית ממשך הפרויקט.
 • המציע העניק, החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, שירותי הבטחת איכות, אשר כללו שירותי הבטחת איכות בכל אחת מהדיסציפלינות הבאות: עפר וסלילה, בטון, גישור, חשמל ותשתיות תקשורת, גינון ופיתוח נופי, במסגרתם של שני פרויקטי תשתיות תחבורה לפחות אשר כל אחד מהם בוצע בדרך מהירה, אשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו למעלה מ- 70,000,000 ₪ (בערכים קבלניים לביצוע, נומינלי ללא מע"מ), ובלבד שהשירותים כאמור ניתנו למשך תקופה של לפחות מחצית ממשך הפרויקט.
 • המציע מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעסיק), או לחלופין קשור בהסכם התקשרות אשר יעמוד בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות עם אנשי הצוות כמפורט להלן:
  • מנהל הבטחת איכות –

מהנדס אזרחי העונה על כל הדרישות המפורטות להלן, במצטבר:

 • בעל ניסיון של 10 שנים לפחות בניהול הבטחת איכות בפרויקטים תחבורתיים עבור גופים ציבוריים;
 • החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי ניהול הבטחת איכות במסגרתם של שני פרויקטי תשתיות תחבורה, עבור גופים ציבוריים, אשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו למעלה מ- 70,000,000 ₪ (בערכים קבלניים לביצוע, נומינלי, ללא מע"מ), ולמשך תקופה של לפחות מחצית ממשך הפרויקט.
 • מהנדס עפר וסלילה –

מהנדס אזרחי העונה על כל הדרישות המפורטות להלן, במצטבר:

 • בעל ניסיון של 7 שנים לפחות במתן שירותי הבטחת איכות בתחום סלילת כבישים בפרויקטים תחבורתיים;
 • החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי הבטחת איכות במסגרתם של שני פרויקטי תשתיות תחבורה, עבור גופים ציבוריים, אשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו למעלה מ- 35,000,000 ₪ (בערכים קבלניים לביצוע, נומינלי, ללא מע"מ), ולמשך תקופה של לפחות ממחצית משך הפרויקט.
 • מהנדס בטון (גשרים ומבני דרך)

מהנדס אזרחי העונה על כל הדרישות המפורטות להלן, במצטבר:

 • בעל ניסיון של 7 שנים לפחות במתן שירותי הבטחת איכות בתחום הקמת גשרים ומבני דרך בפרויקטים תחבורתיים ;
 • החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי הבטחת איכות במסגרתם של שני פרויקטי תשתיות תחבורה, עבור גופים ציבוריים, אשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו למעלה מ- 35,000,000 ₪ (בערכים קבלניים לביצוע, נומינלי, ללא מע"מ), ולמשך תקופה של לפחות ממחצית משך הפרויקט.
 • המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
 • אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
 • בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.;

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 3. מפגש המציעים יתקיים ביום7.2019 בשעה 12:00. השתתפות במפגש המציעים אינה חובה. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה, רחוב שדרות נים 2, בראשון לציון. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש.
 4. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 4.8.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל talc@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
 5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צוזאת לא יאוחר מיום 19.8.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.
 7. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
 8. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.