Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לרישוי, אפיון, יישום, הטמעה ותחזוקה של מערכת ERP מסוג Priority

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
32-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לרישוי, אפיון, יישום, הטמעה ותחזוקה של מערכת ERP מסוג Priority (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה בסיסית בת 3 שנים (36 חודשים). לנתיבי איילון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב-8 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת ׁ(דהיינו – אופציות לעד 8 שנות תחזוקה נוספות למימוש על ידי החברה)

2. תנאי הסף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:

2.1        עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.2       המציע סיפק שירותי יישום, הטמעה ותחזוקת מערכת Priority במהלך שלושת השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (ברציפות ובמצטבר);

2.3       נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, העניק המציע שירותי יישום, הטמעה ותחזוקה של מערכתPriority  לשני גופי תשתית לפחות;  

2.4       המציע הינו נציג מורשה של היצרן/יצרנים שאת מוצריהם או רכיבים מתוצרתם הוא מציע לספק לנתיבי איילון במסגרת הצעתו למכרז;

2.5       המציע בעל מחזור הכנסות של לפחות 2,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לשנה, בכל אחת משלוש השנים האחרונות;

מובהר, כי מציעים אשר ברשותם דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2017 נדרשים לעמוד בתנאי הסף זה בהתבסס על דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2015-2017. מציעים אשר אין ברשותם דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2017 נדרשים לעמוד בתנאי הסף זה בהתבסס על דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2014-2016;

2.6       המציע המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך של 50,000 ש"ח (במילים: חמישים אלף שקלים חדשים), כמפורט במסמכי המכרז;

2.7       אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;

2.8       בעל כל האישורים  התקפים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1,000 ש"ח (אשר לא יוחזר), אצל מנהלת החשבונות, במשרדי חברת נתיבי איילון בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה' בין השעות 14:00-09:00 (טלפון: 03-6931230).

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון הממוקמת במשרדי החברה בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), לא יאוחר מיום 15.7.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.

6. מפגש המציעים יתקיים ביום 25.6.2018 בשעה 13:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.

7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.

8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).