Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי כוח אדם (מכרז מסגרת)

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
19-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי כוח אדם (מכרז מסגרת) (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי הסף:

רשאי להגיש הצעה למכרז מציע העונה על כל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:

2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה).

2.2 בעל רישיון תקף על שמו, במועד הגשת ההצעה, לעסוק כקבלן כוח אדם בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו- 1996.

2.3 בכל אחת מהשנים 2015, 2016 ו-2017 העניק שירותי כוח אדם ל-10 לקוחות לפחות, בהם 3 לקוחות שהינם גופים ציבוריים, שכללו לכל הפחות 20 עובדים בכל שנה.

2.4 מפעיל סניף אחד לפחות בגוש דן, המספק שירותי כוח אדם כדוגמת השירותים נשוא המכרז.

2.5 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

2.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. תנאים לדחיית ההצעה:

3.1 החברה תדחה הצעה בהתקיים אחד מאלה:

3.1.1 המציע או מי מבעלי השליטה בו, הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה בעבירה מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בנספח 9 לחוברת תנאי המכרז;

3.1.2 המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בשני קנסות או יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בנספח 9 לחוברת תנאי המכרז בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה. לעניין זה יראו במספר קנסות בגין אותה הפרה כקנסות שונים.

"בעל שליטה" – כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- 1981.

3.2 מובהר בזאת, כי על אף הוראת סעיף 3.1 לעיל, ועדת המכרזים של החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, להחליט מטעמים מיוחדים שיירשמו, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לדחות הצעה, אף אם מתקיים לגביה אחד התנאים שבסעיף 3.1 לעיל.

4. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז

5. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות לממונה על הועדות בחברה, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931271). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכים ואת תנאי ההתקשרות, וכן את מפרט השירותים. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), לא יאוחר מיום 30.4.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.

7. מפגש המציעים יתקיים ביום 17.4.2018 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.

8. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.

9. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).