Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 7/20 למתן שירותי אדריכלות מבנים (מכרז מסגרת) – מכרז משלים

תאריך פרסום המכרז 30.01.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
09.03.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
7/20

מכרז מס' 7/20
למתן שירותי אדריכלות מבנים (מכרז מסגרת) – מכרז משלים

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי אדריכלות מבנים לפרויקטי חברת נתיבי איילון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה של עד 3 שנים נוספות במצטבר.

2. תנאי סף:

2.1 רשאים להגיש הצעות למכרז זה רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, כל התנאים הבאים, במצטבר:

2.1.1 המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.1.2 הבעלים ו/או שותף במציע הינו אדריכל או מהנדס.

2.1.3 המציע מעסיק בעצמו, ביחסי עובד-מעביד (כשכירים), 2 עובדים מקצועיים לפחות (נוסף על אדריכל המבנים).

2.2 המציע נדרש להציג אדריכל מבנים העונה על התנאים הבאים:

2.2.1 אדריכל המבנים מועסק ע"י המציע ביחסי עובד-מעביד או בעלים או שותף במציע;

2.2.2 אדריכל המבנים בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון גשרים;

2.2.3 אדריכל המבנים ערך והשלים תכנון של לפחות 3 גשרים במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעות במכרז.

תנאי סף כלליים

2.3 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

2.4 המציע בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

2.5 מציע, שהוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי (2) עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ואם הורשעו ביותר משתי (2) עבירות כאמור – כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (1) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

לצורך סעיף ‎זה: "הורשע" ו – "בעל זיקה" – כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976;

מובהר, כי החברה תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאי המקדמי הנקוב בסעיף ‎2.7 לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים על פי הוראות סעיף 2ב(ב1)(1) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות: על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

1. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 13.2.2020 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל  rachelizz@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

2. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 9.3.2020 עד השעה 12:00 בצהריים.

5. עיון במסמכים: ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.

נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

6. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).