Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי אינטגרציה וייעוץ בהליכי מכרזים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
7/17

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "נתיבי איילון"), מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי אינטגרציה וייעוץ בהליכי מכרזים עבור חברת נתיבי איילון, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. תנאי סף:
לאור מורכבות השירותים נשוא המכרז, מהותם והקשיים הכרוכים בביצועם, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 בעל ניסיון בתחום הייעוץ למכרזים במגזר הציבורי במשך עשר השנים האחרונות לפחות (2006-2016), במהלכן נתן שירותי ליווי מכרזים במשך שנתיים לפחות לחמישה מכרזים בתחום התשתיות עבור גופים ציבוריים בעלי היקף כספי העולה על 300 מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) ובלבד שלפחות שניים מתוכם הינם מכרזי תשתיות תחבורה.
2.3 מעסיק בעצמו, או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, בהיקף של משרה מלאה, עם אנשי הצוות העומדים בתנאים המפורטים להלן:
2.3.1 ראש הצוות:
2.3.1.1 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: משפטים, כלכלה, מנהל עסקים, תעשיה וניהול, הנדסה או ראיית חשבון;
2.3.1.2 בעל ניסיון של שבע שנים לפחות, במהלך העשר שנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות, במהלכן העניק המציע שירותי ייעוץ במכרזים, ייעוץ כלכלי / פיננסי וליווי במכרזי תשתיות תחבורה;
2.3.1.3 העניק שירותי ליווי מכרזים בלפחות שני מכרזי תשתיות תחבורה עבור גופים ציבוריים, במסגרתם השתתף וליווה כל אחד מהמכרזים במשך תקופה של שנה אחת לפחות ובלבד שכל אחד ממכרזים אלו הינו מכרז עבור פרויקט תשתיות תחבורה שהיקפו הכספי הינו לפחות 500 מיליון ₪.
2.3.2 כלכלן:
2.3.2.1 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: כלכלה, מנהל עסקים או ראיית חשבון;
2.3.2.2 בעל ניסיון של חמש שנים לפחות, במהלך העשר שנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות , בכתיבת מכרזים או בתמיכה וסיוע לכתיבת מכרזים;
2.3.2.3 העניק שירותי ליווי מכרזים של ארבעה מכרזים לפחות עבור גופים ציבוריים במשך תקופה של שנה אחת לפחות, ובלבד שלפחות אחד ממכרזים אלו הינו מכרז עבור פרויקט תשתיות תחבורה בו העניק שירותי ליווי ועריכת מסמכי המכרז, לרבות ייעוץ פיננסי / כלכלי / כתיבת סקרי שוק / אנליזות שוק.
2.3.3 משפטן:
2.3.3.1 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בישראל במשפטים.
2.3.3.2 בעל ניסיון של חמש שנים לפחות, במהלך העשר שנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות , במתן שירותי ייעוץ משפטי בתחום דיני המכרזים, בארבעה מכרזים לפחות בנושא פרויקטים / מתכננים / ספקים עבור גופים ציבוריים.
2.4 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.5 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מאתר החברה בכתובת החברה באתר האינטרנט www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.
המסמכים כוללים תיאור מפורט של השירותים הנדרשים, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם המציע הזוכה ואת תנאי ההתקשרות.
5. הגשת ההצעות תתבצע על גבי סט מסמכי המכרז בלבד, אשר יוגש לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי נתיבי איילון בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר). בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 16.3.2017 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
8. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).