Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא ממוכן (מקוון) לשילוב טכנולוגיות במרכז הניסויים הארצי לתחבורה חכמה

תאריך פרסום המכרז 21.07.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
16.08.2020
12:00
סטטוס
סגור

קול קורא ממוכן (מקוון) לשילוב טכנולוגיות במרכז הניסויים הארצי לתחבורה חכמה

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה"), הינה חברה ממשלתית חברה ממשלתית כמשמעותה בתקנה 3(5) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, העוסקת על פי החלטות ממשלה ומסמכי היסוד שלה בניהול, תכנון, וביצוע פרויקטים תחבורתיים

הליך זה יתנהל באופן מקוון בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המשיבים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

  1. את סט מסמכי הקול קורא ניתן להוריד בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon . המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
  2. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 30.7.2020 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
  3. הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 16.8.2020 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות הקול קורא והדין
  5. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם)