Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

"נעים לירוק 3" - מתן שירותי ניהול ותפעול ניסוי לניטור נסועה וזיכוי על פי מאפייני הנסועה

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
9/15

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניהול ותפעול ניסוי לניטור נסועה וזיכוי על פי מאפייני הנסועה.

1. תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא ל-10 שנים, עם אפשרות לקיצורה או להארכתה בהתאם להוראות החוזה.

2. רשאי להגיש הצעה מציע העונה על תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

3. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי נתיבי איילון ובאתר האינטרנט של נתיבי איילון, בכתובת www.ayalonhw.co.il תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.

4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1,000 ש"ח (אשר לא יוחזר), אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור"– ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00 -14:00          (טלפון 03-6931207).

5. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכים ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסכמי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

6. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה, לא יאוחר מתאריך 23 ביוני 2015  עד השעה  12:00 בצהריים.

7. מפגש מציעים יתקיים ביום 28 באפריל 2015 בשעה 11:00. מקום המפגש יהיה במשרדי חברת נתיבי איילון.  ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.

8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

9. ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.