Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 41/21 לביצוע פרויקט גשר עמק ברכה

תאריך פרסום המכרז 28.12.2021
תאריך אחרון להגשת מועמדות
31.03.2022
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
41/21

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 41/21 לביצוע פרויקט גשר עמק ברכה

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע גשר "עמק ברכה" לכלי רכב, הולכי רגל ואופניים מעל נתיבי איילון בת"א (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות הינה עד לתום תקופת ביצוע העבודות והבדק בפרויקט. מובהר כי משך ביצוע העבודות עם המציע הזוכה הינו 32 (שלושים ושניים) חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת העבודה ("משך ביצוע הפרויקט"), הכל כמפורט בחוברת תנאי המכרז (מסמך א' למסמכי המכרז) ובהסכם ההתקשרות (מסמך ב' למסמכי המכרז).
 2. תנאי סף: לאור מורכבותו של הפרויקט, האתגרים המקצועיים הכרוכים בביצועו, היקפו וחשיבותו, רשאי להגיש הצעה מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:               2.1 המציע הוא קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בכל אחד מהסיווגים הבאים: 300ג'(5)  וכן 200ג'(4) לפחות.

  לחלופין, ככל שאין למציע סיווג בענף 200ג'(5), רשאי המציע להציג במסגרת הצעתו קבלן משנה בעל הסיווג הנדרש. במצב דברים זה, על המציע   לצרף להצעתו מסמך התחייבות למתן שירותים, בנוסח המצורף כנספח 8א לחוברת תנאי המכרז.

  2.2 המציע ביצע פרויקט לפי אחת מהחלופות שלהלן, כאשר ביצוע קונסטרוקציית הפלדה בפרויקט האמור הסתיים החל מיום 1.1.2012 ועד למועד  האחרון  להגשת הצעות:

  2.2.1 פרויקט אחד להקמת גשר בעל מפתח 45 מטרים לפחות, ובמשקל קונסטרוקציית פלדה של 300 טון לפחות; ולחלופין –

  2.2.2 פרויקט אחד הכולל הקמת מבנה הנדסי בודד, בעל שלד מבנה העשוי מקונסטרוקציית פלדה שהיא בעלת מפתח 30 מטרים לפחות ומשקלה  500 טון לפחות.

  2.3  המציע ביצע, החל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, פרויקט אחד אשר כלל הקמת גשר מעל "ציר תחבורה ראשי" במשך 12 חודשים לפחות, וביצוע קונסטרוקציית הגשר בפרויקט האמור הסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות.

  מובהר כי לצורך עמידה בסעיפים ‏2.2 ו-‏2.3 לעיל, יוכר גם ניסיון שצבר המציע כקבלן ראשי בפרויקט המוצג.

  2.4  עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:

  2.4.1 בשלוש (3) שנות הכספים האחרונות היה הממוצע המשוקלל של מחזורי ההכנסות השנתיים של המציע לפחות 40 מיליון ש"ח, וזאת בהתבסס על הדוחות הכספיים של המציע לשנים אלו.

  2.4.2  הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים השנתי מפעילות שוטפת של המציע בשלוש (3) שנות הכספים האחרונות (מוכפל במשקולות בהתאם  לנוסחה שלהלן), הינו חיובי (או שווה לאפס), דהיינו:

  (3CF+2CFt-1+CFt-2) / 6  ≥ 0

  CF – תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של המציע לשנה הרלוונטית.

  t – שנת הכספים האחרונה.

  לחלופין, במקרה שבו ממוצע תזרים המזומנים המשוקלל של המציע מפעילות שוטפת על פי ההוראות שלעיל הינו שלילי, הוא יידרש לעמוד בתנאי הבא: היחס בין הערך המוחלט של תזרים המזומנים מפעילותו השוטפת בשלוש (3) שנות הכספים האחרונות (מוכפל במשקולות בהתאם לנוסחה שלהלן) וההון העצמי שלו בשנת הכספים האחרונה, נמוך מ-, או שווה ל- 25%, דהיינו:

  [(3CF+2CFt-1+CFt-2)] / Et ≤ 25% ABS

  CF – תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של המציע לשנה הרלוונטית.

  E – הון עצמי של המציע בתום שנת t.

  t – שנת הכספים האחרונה.

  ABS – ערך מוחלט.

  2.4.3  בעל הון עצמי מינימלי של לפחות 15 מיליון ש"ח, כמפורט בדוחות הכספים המבוקרים לשנת הכספים האחרונה.

  2.4.4 נכון לתאריך הגשת הצעתו במכרז, המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו

  מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, לא הוטלו על נכסיו עיקולים בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו, והדוח הכספי לשנת הכספים האחרונה   שלו אינו כולל הערת עסק חי.

  2.5  המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך של 3 (שלושה) מיליון ש"ח, כמפורט בסעיף ‏6  לחוברת תנאי המכרז.

  2.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

  2.7 המציע רכש את הזכות להשתתף במכרז כמפורט בסעיף 4.4 לחוברת תנאי המכרז.

  תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

  בשלוש .
 3. צירוף מסמכים ואסמכתאות: על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 4. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 5. רכישת הזכות להשתתף במכרז: ניתן לרכוש את הזכות להשתתף במכרז בעבור סכום של 5,000 ₪ (כולל מע"מ), אשר לא יוחזר מכל סיבה וישולם באמצעות מערכת דקל המהווים דמי השתתפות במכרז. אי השתתפות מציע בהזמנה לקבל הצעות מסיבה כל שהיא, לרבות איחור במועד מסירת ההצעה, לא יהוו עילה להחזרת התשלום.
 6. הגשת ההצעות: המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום 31.3.2022 , לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).
 7. מפגש מציעים (רשות): יתקיים ביום 4.1.2022 בשעה 10:00. המפגש יתקיים באופן וירטואלי באמצעות שידור אינטרנטי מרחוק. על המשתתפים לעקוב אחר ההודעות שיתפרסמו בעניין מפגש המציעים, בין היתר, לשם קבלת קישור ופרטי התקשרות לצורך השתתפות במפגש, באתר האינטרנט של נתיבי איילון, תחת לשונית המכרז. מובהר כי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לקבוע מועד למפגש מציעים בהודעה שתפורסם באתר החברה.
 8. סיור קבלנים (רשות): יתקיים ביום 5.1.2022 בשעה 12:30. סיור הקבלנים יתקיים באופן פיזי באתר העבודות ברחוב עמק ברכה, תל אביב-יפו. תשומת לב המציעים כי אופן עריכת סיור הקבלנים עשוי להשתנות בכפוף להנחיות משרד הבריאות, והמציעים נדרשים להתעדכן באתר החברה בסמוך למועד הסיור. מובהר כי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לקבוע מועד לסיור קבלנים נוסף בהודעה שתפורסם באתר החברה. כתובת מפגש : צומת יקנעם -עמק ברכה -ת"א 
 9. פניה לקבלת הבהרות: המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו ביום 20.1.2022, לא יאוחר מהשעה 12:00. הגשת שאלות ההבהרה תתבצע באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז במערכת הממוכנת תוך פירוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. יש לציין ביחס לכל שאלה, לאיזה מסמך היא מתייחסת (חוברת תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות וכיוצ"ב) ותוך הפניה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה.
 10. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 11. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
 12. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי ויתר האישורים וההיתרים הנדרשים.