Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא מקוון לבחירת פתרונות טכנולוגיים חדשניים במסגרת מסלול התמיכה בחדשנות טכנולוגית של רשות החדשנות בשיתוף חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 19.09.2021
תאריך אחרון להגשת מועמדות
19.10.2021
12:00
סטטוס
סגור

קול קורא מקוון לבחירת פתרונות טכנולוגיים חדשניים במסגרת מסלול התמיכה בחדשנות טכנולוגית של רשות החדשנות בשיתוף חברת נתיבי איילון בע"מ

  1. נתיבי איילון הינה חברה ממשלתית המשמשת כזרוע לביצוע מטלות של הממשלה באמצעות משרד התחבורה, והיא עוסקת בין היתר, בתכנון, קידום, ניהול וביצוע של פרויקטים תחבורתיים עירוניים ומטרופולינים, לרבות כאלו המקדמים תחבורה ציבורית והפחתה של שימוש ברכב פרטי, בכל רחבי הארץ, וכן מנהלת, יוזמת ומפתחת פרויקטים בעולם החדשנות והטכנולוגיה התחבורתית, והתאמת התשתיות להתפתחויות טכנולוגיות בכלי רכב ובמתקני הדרך.
  2. כחלק מפעילותה, פועלת חטיבת הטכנולוגיות בחברה לגיבוש אסטרטגיה טכנולוגית לתשתיות תחבורה חכמה ולבחינת ואספקת פתרונות טכנולוגיים שימושיים ומבצעת ניסויים מעשיים. זאת, בין היתר, במרכז הניסויים לרכב אוטונומי ולטכנולוגיות בתחום התחבורה החכמה, המאפשר הנגשת תשתיות ואמצעים לגורמים שונים הפועלים בתחום הטכנולוגיות והתחבורה החכמה (להלן: "מרכז הניסויים").
  3. רשות החדשנות ורשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר השיקו מסלול תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל, מסלול הטבה מס' 2 (להלן: "המסלול"), המהווה תכנית לקידום חדשנות טכנולוגית באמצעות תמיכה בתוכניות מו"פ ובתוכניות הרצה (פיילוטים) של חברות טכנולוגיה באתרי חברות ממשלתיות.
  4. במסגרת המסלול, יידרשו תאגידים תעשייתיים להגיש בקשות לתמיכה למגוון פרויקטי מחקר ופיתוח שיבוצעו בשיתוף גורמי ממשל. אחד ממסלולי המשנה – מסלול ב', מבוצע בשיתוף משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.;
  5. קול קורא זה מיועד עבור גופים המעוניינים להגיש בקשה לקבלת תמיכה מרשות החדשנות בנושאים הנכללים בתחומי העיסוק של נתיבי איילון המפורטים לעיל, ולבצע את הפיילוט במתקנים שבאחריותה, לרבות, כביש 20, מרכז הניסויים, וכן באתרים אחרים שאינם באחריות החברה.
  6. את סט מסמכי הקול קורא ניתן להוריד בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של הקול קורא ותנאיו. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי הקול קורא, יגבר האמור במסמכי הקול קורא.
  7. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 10.10.2021 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות כתובת הדוא"ל RFA0921@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי הקול קורא.
  8. הגשת מענה לפניה. את הבקשה יש להגיש עד לא יאוחר מיום 17.10.2021 עד השעה 12:00, באמצעות כתובת הדוא"ל RFA0921@ayalonhw.co.il מובהר כי ניתן להגיש את בקשה לקול קורא בכל עת, עד למועד האחרון להגשת בקשות, כמפורט בסעיף זה לעיל. החברה תהא רשאית להתחיל בבדיקת הבקשות עם קבלתן  ובטרם חלוף המועד האחרון להגשת בקשות, על מנת שהפונה יספיק להגיש הצעתו לרשות לחדשנות במועד האמור. על כן, מומלץ לפונים להגיש את בקשתם בהקדם.
  9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את פרטי הקול הקורא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות הקול קורא והדין.