Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 79/19 למתן שירותי ייעוץ בתחום הביטוח

תאריך פרסום המכרז 26.09.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
17.11.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
79/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ייעוץ בתחום הביטוח, כדלקמן:

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 2. תנאי סף:

רשאים להגיש הצעות למכרז זה רק מציעים בהם מתקיימים, נכון מועד האחרון להגשת הצעות, כל התנאים הבאים, במצטבר:

 • תנאי סף כלליים ביחס למציע
  • המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה).
  • המציע ו/או מי מעובדי המציע ו/או כל מי שקשור אליו (לרבות כל תאגיד השולט במציע, כל תאגיד שבעל שליטה או נושא משרה במציע או מי מקרוביהם הינו בעל שליטה או נושא משרה בו וכל תאגיד הנשלט בידי המציע) ו/או כל מי מטעמו אינם מייעצים ו/או משווקים ו/או נותנים שירותים לחברת ביטוח ו/או חברה קשורה (כהגדרתה בחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968) בתחום הביטוח ו/או עובדים ו/או מועסקים בידי ו/או אינם מקבלים ו/או זכאים לקבל הטבות מחברת/חברות ביטוח ו/או סוכן/סוכני ביטוח, והכל לפחות 12 חודשים קודם למועד הגשת ההצעות.
  • המציע הינו בעל ניסיון של עשר (10) שנים לפחות, החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, במתן שירותי ייעוץ בתחום ביטוח, הכוללים גם שירותי ייעוץ בתחום הביטוח לעבודות קבלניות, ביטוח רכוש, ביטוחי חבויות לרבות ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, הן בשוק הביטוח המקומי והן בשוק הביטוח הבינלאומי.
  • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים ובדוח הכספי הרבעוני או השנתי הסקור העדכני ביותר של המציע לא נכללה 'הערת עסק חי' או 'אזהרת עסק חי'.
  • המציע הינו בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • תנאי סף ביחס לראש הצוות המוצע

המציע נדרש להציג ראש צוות אחד העונה, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, על כל התנאים הבאים, במצטבר:

 • מועסק ע"י המציע ביחסי עובד-מעסיק או בעלים או שותף במציע או בעל הסכם התקשרות עם המציע בהיקף של משרה מלאה לפחות למשך כל תקופת מתן השירותים;
 • בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בארץ או מוסד אקדמי בחו"ל המוכר בארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: כלכלה, ביטוח, משפטים, ראיית חשבון, הנדסה, מנהל עסקים.
 • בעל ניסיון של שבע (7) שנים לפחות, החל מיום 1.1.2012 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, במתן שירותי ייעוץ בתחום הביטוח, הכוללים גם ייעוץ בתחום הביטוח לעבודות קבלניות, ביטוח רכוש, ביטוחי חבויות לרבות ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, הן בשוק הביטוח המקומי והן בשוק הביטוח הבינלאומי.
 • בעל ניסיון של חמש (5) שנים לפחות, החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בניהול תביעות ביטוח מול חברות הביטוח הן בשוק הביטוח המקומי והן בשוק הביטוח הבינלאומי.
 • בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי ייעוץ בתחום הביטוח לשלושה (3) "גופים מאושרים" לפחות, כהגדרתם להלן.

נדרש, כי לפחות גוף אחד מהגופים המאושרים יהיה גוף ציבורי (כהגדרתו במסמכי המכרז).

 • תנאי סף ביחס לאנשי הצוות המוצעים

המציע נדרש להציג שני אנשי צוות לפחות, אשר ביחס לכל אחד מאנשי הצוות מתקיימים התנאים המפורטים להלן, במצטבר:

 • מועסק ע"י המציע ביחסי עובד-מעסיק או בעלים או שותף במציע או בעל הסכם התקשרות עם המציע בהיקף של משרה מלאה לפחות למשך כל תקופת מתן השירותים;
 • בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בארץ או מוסד אקדמי בחו"ל המוכר בארץ.
 • בעל ניסיון של שלוש (3) שנים לפחות, החל מיום 1.1.2016 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, במתן שירותי ייעוץ ביטוח בתחום הביטוח וכן ניהול תביעות ביטוח מול המבטחים.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 3. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 28.10.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל morane@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
 4. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צוזאת לא יאוחר מיום 17.11.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.
 5. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
 6. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
 7. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.