Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא לקבלת כיסוי סלולרי בדור 5 (NR) לשטח ניסוי כטב"מ בירוחם עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 03.11.2021
תאריך אחרון להגשת מועמדות
18.11.2021
12:00
סטטוס
סגור

קול קורא לקבלת כיסוי סלולרי בדור 5 (NR) לשטח ניסוי כטב"מ בירוחם עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

1. חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") הנה חברה ממשלתית המהווה זרוע ביצועית של משרד התחבורה, הממונה על קידום התכנון והביצוע של פרויקטים תחבורתיים בישראל.  יעודה של החברה לעסוק בין היתר, בייזום תכנון, קידום, ניהול וביצוע של פרויקטים תחבורתיים תוך שימוש בחדשנות וטכנולוגיה בכלי רכב, תשתיות ובמתקני הדרך וזאת לצורך שיפור מערך התנועה בישראל.

2. מטרת נתיבי איילון בקול קורא זה היא להתקשר עם מפעיל סלולרי אחד או יותר, אשר יוכיחו יכולת עמידה בתנאים למתן כיסוי סלולרי בדור 5 (G5) כהגדרתו במסמכי הקול הקורא.

3.את סט מסמכי הקול קורא ניתן להוריד בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של הקול קורא ותנאיו. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי הקול קורא, יגבר האמור במסמכי הקול קורא.

4.שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 10.11.2021 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות כתובת הדוא"ל orb@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי הקול קורא.

5.הגשת מענה לפניה. את הבקשה יש להגיש עד לא יאוחר מיום 18.11.2021 עד השעה 12:00, באמצעות כתובת הדוא"ל orb@ayalonhw.co.il  . הצעה שלא תוגש בכתובת הדוא"ל עד המועד דלעיל לא תתקבל.

6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את פרטי הקול הקורא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות הקול קורא והדין.

7. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל פניה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל פניה או את הפניות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.