Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 88/19 להפעלת שירות היסעים (שאטלים) במסגרת פרויקט "נתיב פלוס"

תאריך פרסום המכרז 12.11.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
27.11.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
88/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם להפעלת שירותי היסעים (שאטלים) במסגרת פרויקט "נתיב פלוס", כדלקמן:

 1. בכוונת נתיבי איילון להתקשר עם מציעים זוכים, אשר יעמדו בתנאי הסף הקבועים למכרז ויוכרזו כזוכים במכרז, וזאת בחלוקה לשני אשכולות של קווי שירות, כמפורט במסמכי המכרז.
 2. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז תהא לתקופה של שישה (6) חודשים מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עמו על ידי נתיבי איילון. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים (כולם או חלקם) וביחס לשירותים (במלואם או בחלקם), לפי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי, בעוד שש (6) תקופות נוספות בנות שישה (6) חודשים כל אחת, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 3. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה למכרז מציע העונה, נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, על כל התנאים הבאים במצטבר:

 • המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
 • המציע הינו בעל כל הרישיונות הנדרשים על פי דין לצורך אספקת שירות היסעים, ובכלל זאת ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הינו רשום כדין ובעל כל הרישיונות המפורטים להלן בתוקף למועד האחרון להגשת הצעות במכרז:
  • רשום כדין ובעל רישיון להפעלת משרד להסעות מיוחדות כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ"ה – 1985;
  • רשום כדין ובעל רישיון, מאת המפקח על התעבורה, כמורשה להסיע נוסעים בשכר על פי תקנות התעברה התשכ"א – 1961, וזאת למשך שנה אחת לפחות קודם למועד האחרון להגשת הצעות במכרז;
  • בעל רישיון תקף לניהול עסק (קבוע או זמני) על פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישיון), התשמ"ה-1995.
 • המציע הינו בעל זכויות בעלות ו/או חכירה ו/או שכירות בצי כלי רכב הכולל לכל הפחות את המיניבוסים ו/או האוטובוסים המפורטים להלן (בהתאם לאשכולות אליהם מגיש המציע את הצעתו):
  • לאשכול א' בלבד: 10 כלי רכב לפחות (מיניבוסים או אוטובוסים);
  • לאשכול ב' בלבד: 20 כלי רכב לפחות (מיניבוסים או אוטובוסים), מתוכם לכל הפחות 10 אוטובוסים;
  • למציע המבקש להגיש הצעה לשני האשכולות (א' ו-ב'): 30 כלי רכב לפחות (מיניבוסים או אוטובוסים), מתוכם לכל הפחות 10 אוטובוסים.
 • המציע מעסיק (ביחסי עובד-מעסיק) או לחלופין קשור בהסכם התקשרות עם קצין בטיחות בתעבורה, אשר הינו בעל הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה, על פי תקנות התעבורה.
 • המציע הינו בעל מחזור הכנסות שנתי של 10,000,000 ₪ (עשרה מיליון שקלים חדשים) לפני מע"מ, לפחות ממתן שירותי היסעים בשלוש השנים האחרונות.
 • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
 • המציע הינו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 3. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 18.11.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל Zoharb@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
 4. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צוזאת לא יאוחר מיום 27.11.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.
 5. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
 6. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).