Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 10/22 למתן שירותי הפעלה של מרכז ניהול התנועה המטרופוליני עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 24.04.2022
תאריך אחרון להגשת מועמדות
09.06.2022
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
10/22

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 10/22  למתן שירותי הפעלה של מרכז ניהול התנועה המטרופוליני עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי הפעלה של מרכז ניהול התנועה המטרופוליני בגוש דן (להלן: "מנת"מ דן") ומרכז ניהול התנועה במטרופולין חיפה (להלן: "מנת"מ המפרץ") (להלן: "העבודות"), כמפורט במסמכי המכרז:

 1. מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.
 2. תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
 3. תקופת ההתקשרות: ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 תקופות נוספת, בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 4. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים במסמכי המכרז. את כל מסמכי המכרז לרבות הנספחים והאסמכתאות יש להוריד בלשונית הייעודית לכך במערכת הממוכנת. על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההנחיות המפורטות בחוברת תנאי המכרז. לאחר מילוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים, יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה נוחה ולהגישם בלשוניות הייעודיות לפי הסיווג: מסמכי חובה, מענה לשאלות הבהרה (יפורסם בהתאם למועד שיקבע למענה), הודעות נוספות ומסמכי רשות.
 5. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 6. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 5.2022 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון .
 7. מפגש המציעים יערך ביום 5.2022 בשעה 12:00. המפגש יתקיים באופן מקוון והוראות בדבר אופן ההשתתפות במפגש יועברו למציעים בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il ובאתר ההליך במערכת הממוכנת. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.
 8. הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 09.06.2022 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש), וזאת למעט ערבות המכרז, אשר תוגש באופן פיזי למשרדי החברה, בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות. ערבות שלא תוגש למשרדי החברה או שתוגש שלא במועד ו/או בשעה מאוחרת מהאמור, לא תתקבל.
 9. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.
 10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
 11. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.