Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא מקוון 49/22 לקידום הטסת רב להב באזורים אורבניים וניהול המרחב האווירי במסגרת מסלול התמיכה בחדשנות טכנולוגית

תאריך פרסום המכרז 30.06.2022
תאריך אחרון להגשת מועמדות
04.08.2022
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
49/22

קול קורא מקוון 49/22 לקידום הטסת רב להב באזורים אורבניים וניהול המרחב האווירי במסגרת מסלול התמיכה בחדשנות טכנולוגית של רשות החדשנות בשיתוף חברת נתיבי איילון בע"מ

1.  נתיבי איילון הינה חברה ממשלתית המשמשת כזרוע לביצוע מטלות של הממשלה באמצעות משרד התחבורה, והיא עוסקת בין היתר, בתכנון, קידום, ניהול וביצוע של פרויקטים תחבורתיים עירוניים ומטרופולינים, לרבות כאלו המקדמים תחבורה ציבורית והפחתה של שימוש ברכב פרטי, בכל רחבי הארץ, וכן מנהלת, יוזמת ומפתחת פרויקטים בעולם החדשנות והטכנולוגיה התחבורתית, והתאמת התשתיות להתפתחויות טכנולוגיות בכלי רכב ובמתקני הדרך.

2. כחלק מפעילותה, פועלת חטיבת הטכנולוגיות בחברה לגיבוש אסטרטגיה טכנולוגית לתשתיות תחבורה חכמה ולבחינת ואספקת פתרונות טכנולוגיים שימושיים ומבצעת ניסויים מעשיים, בין היתר, באמצעות מיזם הרחפנים הלאומי (להלן: "המיזם").

3.  המיזם הינו פרויקט משותף למשרד התחבורה- מינהלת תחבורה חכמה, רשות תעופה אזרחית (רת"א), רשות החדשנות וחברת נתיבי איילון כזרוע הביצוע והתפעול. ייעודן לתמוך ברגולטור ולפתח יחד את אסדרת התחום לצד ההתפתחויות הטכנולוגיות, ולתמוך בתעשייה ובאקוסיסטם לבניית רשת נתיבים מנוהלים לכלים אוטונומיים הנעים ברום הנמוך.

4. כחלק מפעילות המיזם, קודם ב-2021 שיתוף פעולה עם רשות החדשנות ומופעל בשנתיים האחרונות קול קורא 5185 "חיים בצוותא", אשר פורסם ע"י רשות החדשנות. במסגרת הקול הקורא האמור, הודגמו יכולות טיסה במרחב אווירי מנוהל ובתאי שטח מוגדרים.

5.  כעת, מפרסמת רשות החדשנות קול קורא עדכני, המהווה הרחבה וקפיצת מדרגה בפעילות זו, במסגרתו מוגדרת חברת נתיבי איילון (וכפועל יוצא, את המיזם) כאתר ההרצה בו תתקיים הפעילות של הקו"ק. קו"ק רשות החדשנות יתמוך בתוכניות פיילוטים שידגימו הפעלת כלי טייס מאוישים ובלתי מאוישים, לרבות רחפנים, במטרה לייעל ולשפר את התחבורה בישראל, את ניהול התעבורה האווירית, ולפתח את האקוסיסטם בתחום.

6.  חברות טכנולוגיה ישראליות אשר מעוניינות לגשת לקו"ק רשות החדשנות, מחויבות לשלב מקדים, והוא: מענה לקול קורא זה של אתר ההרצה המפורסם ע"י נתיבי איילון. הפונים שימצאו מתאימים בו יחתמו על הסכם עם נתיבי איילון, אותו יגישו לרשות החדשנות במסגרת המענה לקול הקורא שלה.

7. את סט מסמכי הקול קורא ניתן להוריד בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של הקול קורא ותנאיו. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי הקול קורא, יגבר האמור במסמכי הקול קורא.

8. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 12.7.2022 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד ההליך באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי הקול קורא.

9. הגשת מענה לפניה. את הבקשה יש להגיש עד לא יאוחר מיום 04.08.2022 עד השעה 12:00באמצעות הלשונית היעודית בעמוד ההליך באתר המקוון. להסרת ספק יודגש כי הגשת המענה תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת מענה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את פרטי הקול הקורא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות הקול קורא והדין.