Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי, פרסומי וקשרי קהילה לפרויקט צירי העדפה במטרופולין תל-אביב

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
25/15

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי, פרסומי וקשרי קהילה לפרויקט צירי העדפה במטרופולין תל-אביב, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות. תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל -36 חודשים מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עם המציע שיבחר על ידי החברה. לחברה ניתנת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה נוספת של עד 24 חודשים נוספים.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותה של העבודה, מהותה וחשיבותה, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים:
2.1 תנאי סף למציע:
2.1.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל;
2.1.2 בעל 5 שנות ניסיון לפחות, מתוך 8 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, במתן שירותי ייעוץ בתחום הייעוץ התקשורתי ו/או הפרסום והמיתוג, העונה על כל התנאים שלהלן במצטבר:
[1] מזמין העבודה בלפחות 2 מהפרויקטים להם נתן המציע את שירותי הייעוץ היה גוף ציבורי;
[2] לפחות 2 מהפרויקטים בהם הוענקו על ידי המציע שירותים היו בתחום תשתיות תחבורה במרחב עירוני;
[3] בלפחות 2 מהפרויקטים הוענקו על ידי המציע שירותי קשרי קהילה;
[4] המציע רשאי להציג ניסיון באמצעות קבלן משנה מטעמו לצורך העמידה בסעיף 2.1.2‏ [3] לעיל.
2.2 תנאי סף לאנשי הצוות:
2.2.1 ראש הצוות
בעל 7 שנות ניסיון לפחות מתוך 10 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, בתחום הייעוץ התקשורתי ו/או הפרסום והמיתוג, כאשר מזמין העבודה בלפחות 3 מהפרויקטים בהם הוענקו שירותים כאמור היה גוף ציבורי.
2.2.2 איש צוות 1 – פרסום ומיתוג וייעוץ אסטרטגי
בעל 3 שנות ניסיון לפחות מתוך 5 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, בביצוע מחקרי שוק, תכנון אסטרטגיה שיווקית ויישומה, כאשר מזמין העבודה בלפחות 2 מהפרויקטים בהם הוענקו שירותים כאמור היה גוף ציבורי.
2.2.3 איש צוות 2 – קשרי קהילה
המציע מעסיק בעצמו או לחילופין קשור בהסכם התקשרות עם איש צוות 2 בתחום קשרי קהילה, אשר הינו בעל 3 שנות ניסיון לפחות מתוך 5 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, במתן שירותים בתחום קשרי הקהילה, כאשר מזמין העבודה בלפחות 2 מהפרויקטים בהם הוענקו שירותים כאמור היה גוף ציבורי.
מובהר, כי ככל שהמציע קשור בהסכם עם איש הצוות המפורט בסעיף 2.2.3 זה לעיל, על המציע לצרף עותק מהסכם ההתקשרות החתום עימו להצעתו.
ההגדרות לצורך תנאי הסף שבסעיף 2 זה הינן, כדלקמן:
2.2.4 המונח "ייעוץ תקשורתי" משמעו – כלל השירותים הנכללים בסעיפים 2.1.1-2.1.4 במסמך ג' של מסמכי המכרז (מפרט השירותים);
2.2.5 המונח "פרסום ומיתוג" משמעו – כלל השירותים הנכללים בסעיף 2.1.5 במסמך ג' של מסמכי המכרז (מפרט השירותים);
2.2.6 המונח "קשרי קהילה" משמעו – כלל השירותים הנכללים בסעיף 2.2 במסמך ג' של מסמכי המכרז (מפרט השירותים);
2.2.7 המונח "גוף ציבורי" משמעו – רשות מקומית, רשות ממשלתית, משרד ממשלתי או חברה ממשלתית;
2.2.8 המונח "תחום תשתיות תחבורה במרחב עירוני" משמעו – כל עבודות תשתית ו/או תכולות, בתחום שירותי התחבורה, הפועל במרחב האורבני של הרשות המקומית, ואשר יש לו השפעה על תעבורת כלי הרכב בתחום הפרויקט.
2.3 המציע המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 150,000 ש"ח כמפורט במסמכי המכרז;
2.4 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.5 השתתפות במפגש מציעים – חובה.
3. מסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 500 ש"ח (אשר לא יוחזר), החל מיום 18.11.15, אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207). מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסכמי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
4. עיון במסמכים. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ayalonhw.co.il תחת הלשונית "מכרזים".
5. אסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה שבכתובת הנ"ל, לא יאוחר מתאריך 17.12.2015 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. מפגש מציעים. מפגש מציעים יתקיים ביום 29.11.2015 בשעה 9:30. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר בתל אביב. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד המפגש.
8. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
9. ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
11. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.