Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 40/21 לביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים של מערכות רמזורים, מצלמות טמ"ס עבור חברת נתיבי איילון

תאריך פרסום המכרז 26.12.2021
תאריך אחרון להגשת מועמדות
30.01.2022
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
40/21

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 40/21

לביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים של מערכות רמזורים, מצלמות טמ"ס עבור חברת נתיבי איילון

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים של מערכות רמזורים, מצלמות טמ"ס (להלן: "העבודות"), כמפורט במסמכי המכרז:

  1. מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.
  2. תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
  3. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של- 24 חודשים. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.
  4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
  5. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 6.1.2022 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
  6. מפגש המציעים יערך ביום 1.2022 בשעה 12:00. המפגש יועבר באופן מקוון. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.
  7. הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 30.1.2022 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).
  8. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
  9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
  10. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.