Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מתן שירותי כמאות לפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ (מכרז מסגרת)

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
12/16

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "נתיבי איילון"), מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי כמאות לפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ (מכרז מסגרת), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. תנאי סף:
לאור מורכבות השירותים נשוא המכרז, מהותם והקשיים הכרוכים בביצועם, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 בעל השליטה במציע ו/או מנכ"ל המציע הנו מהנדס ו/או הנדסאי בענף הנדסה אזרחית;
2.3 מעסיק בעצמו, או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם 3 אנשי צוות לכל הפחות, כדלקמן:
2.3.1 ראש הצוות – העומד בתנאים המפורטים להלן:
2.3.1.1 מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים ו/או הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, בענף הנדסה אזרחית;
2.3.1.2 בעל ניסיון במהלך עשר (10) השנים האחרונות במתן שירותי כמאות בשישה (6) פרויקטי תשתיות תחבורה לפחות, המקיימים את כל הדרישות שלהלן:
2.3.1.2.1 לפחות בשלושה (3) פרויקטי תשתיות תחבורה מבין הפרויקטים המוצגים פורסמו מכרזים לביצוע, והם כללו:
א. לפחות שני (2) פרויקטים הנם בדרכים עירוניות;
ב. לפחות פרויקט אחד (1) הנו בדרך מהירה ו/או בדרך בינעירונית;
וגם –
ג. לפחות פרויקט אחד (2) מבין שלושת (3) הפרויקטים המוצגים כלל אלמנטים של גישור ו/או הפרדה מפלסית;
ד. לפחות פרויקט אחד (1) מבין שלושת (3) הפרויקטים המוצגים הנו בהיקף כספי קבלני לביצוע של 50 מיליון ₪, לפני מע"מ (נומינאלי), לפחות.
2.3.1.2.2 לפחות שלושה (3) פרויקטי תשתיות תחבורה מבין הפרויקטים המוצגים הסתיימו עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, והם כללו:
א. לפחות שני (2) פרויקטים בוצעו בדרכים עירוניות;
ב. לפחות פרויקט אחד (1) בוצע בדרך מהירה ו/או בדרך בינעירונית;
ג. לפחות פרויקט אחד (1) כולל אלמנטים של גישור ו/או הפרדה מפלסית;
ד. לפחות פרויקט אחד (1) הנו בהיקף כספי קבלני לביצוע של 50 מיליון ₪, לפני מע"מ (נומינאלי), לפחות.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הדרישה בתנאי הסף שבסעיף 2.3.1.2 לעיל הינה להצגת לפחות 6 פרויקטי תשתיות תחבורה כנדרש בתנאי הסף, ולא ניתן להציג את אותם פרויקטים לצורך העמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.3.1.2.1 וגם תנאי הסף הקבוע בסעיף 2.3.1.2.2.
2.3.2 2 אנשי צוות – אשר כל אחד מהם עומד באחת מהחלופות המפורטות להלן:
2.3.1.1 מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים ו/או הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, בענף הנדסה אזרחית, אשר הינו בעל ניסיון של שנתיים (2) לפחות במהלך שש (6) השנים האחרונות, במתן שירותי כמאות במסגרת פרויקטי תשתיות תחבורה.
או לחילופין –
2.3.1.2 מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים, אשר הינו בעל ניסיון של שמונה (8) שנים לפחות במהלך עשר (10) השנים האחרונות, במתן שירותי כמאות במסגרת פרויקטי תשתיות תחבורה.
2.4 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסכום של 30,000 ₪ (במילים: שלושים אלף ש"ח), כמפורט במסמכי המכרז;
2.5 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.6 השתתפות במפגש מציעים – חובה.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3 על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי נתיבי איילון בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר) בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931207), בעבור סכום של 1,200 ₪ אשר לא יוחזר מכל סיבה שהיא.
5 מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של השירותים הנדרשים, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6 את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 23.6.2016 עד השעה 12:00 בצהריים.
7 מפגש המציעים יתקיים ביום 7.6.2016 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המציעים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לנתיבי איילון לכתובת מייל dorone@ayalonhw.co.il או לפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 72 שעות קודם למועד הפגישה.
8 ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי נתיבי איילון ובאתר האינטרנט של נתיבי איילון, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
9 נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
10 נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
11 מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.

אבי חודין
המנהל הכללי

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "נתיבי איילון"), מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי כמאות לפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ (מכרז מסגרת), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. תנאי סף:
לאור מורכבות השירותים נשוא המכרז, מהותם והקשיים הכרוכים בביצועם, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 בעל השליטה במציע ו/או מנכ"ל המציע הנו מהנדס ו/או הנדסאי בענף הנדסה אזרחית;
2.3 מעסיק בעצמו, או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם 3 אנשי צוות לכל הפחות, כדלקמן:
2.3.1 ראש הצוות – העומד בתנאים המפורטים להלן:
2.3.1.1 מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים ו/או הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, בענף הנדסה אזרחית;
2.3.1.2 בעל ניסיון במהלך עשר (10) השנים האחרונות במתן שירותי כמאות בשישה (6) פרויקטי תשתיות תחבורה לפחות, המקיימים את כל הדרישות שלהלן:
2.3.1.2.1 לפחות בשלושה (3) פרויקטי תשתיות תחבורה מבין הפרויקטים המוצגים פורסמו מכרזים לביצוע, והם כללו:
א. לפחות שני (2) פרויקטים הנם בדרכים עירוניות;
ב. לפחות פרויקט אחד (1) הנו בדרך מהירה ו/או בדרך בינעירונית;
וגם –
ג. לפחות פרויקט אחד (2) מבין שלושת (3) הפרויקטים המוצגים כלל אלמנטים של גישור ו/או הפרדה מפלסית;
ד. לפחות פרויקט אחד (1) מבין שלושת (3) הפרויקטים המוצגים הנו בהיקף כספי קבלני לביצוע של 50 מיליון ₪, לפני מע"מ (נומינאלי), לפחות.
2.3.1.2.2 לפחות שלושה (3) פרויקטי תשתיות תחבורה מבין הפרויקטים המוצגים הסתיימו עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, והם כללו:
א. לפחות שני (2) פרויקטים בוצעו בדרכים עירוניות;
ב. לפחות פרויקט אחד (1) בוצע בדרך מהירה ו/או בדרך בינעירונית;
ג. לפחות פרויקט אחד (1) כולל אלמנטים של גישור ו/או הפרדה מפלסית;
ד. לפחות פרויקט אחד (1) הנו בהיקף כספי קבלני לביצוע של 50 מיליון ₪, לפני מע"מ (נומינאלי), לפחות.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הדרישה בתנאי הסף שבסעיף 2.3.1.2 לעיל הינה להצגת לפחות 6 פרויקטי תשתיות תחבורה כנדרש בתנאי הסף, ולא ניתן להציג את אותם פרויקטים לצורך העמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.3.1.2.1 וגם תנאי הסף הקבוע בסעיף 2.3.1.2.2.
2.3.2 2 אנשי צוות – אשר כל אחד מהם עומד באחת מהחלופות המפורטות להלן:
2.3.1.1 מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים ו/או הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, בענף הנדסה אזרחית, אשר הינו בעל ניסיון של שנתיים (2) לפחות במהלך שש (6) השנים האחרונות, במתן שירותי כמאות במסגרת פרויקטי תשתיות תחבורה.
או לחילופין –
2.3.1.2 מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים, אשר הינו בעל ניסיון של שמונה (8) שנים לפחות במהלך עשר (10) השנים האחרונות, במתן שירותי כמאות במסגרת פרויקטי תשתיות תחבורה.
2.4 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסכום של 30,000 ₪ (במילים: שלושים אלף ש"ח), כמפורט במסמכי המכרז;
2.5 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.6 השתתפות במפגש מציעים – חובה.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3 על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי נתיבי איילון בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר) בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931207), בעבור סכום של 1,200 ₪ אשר לא יוחזר מכל סיבה שהיא.
5 מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של השירותים הנדרשים, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6 את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 23.6.2016 עד השעה 12:00 בצהריים.
7 מפגש המציעים יתקיים ביום 7.6.2016 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המציעים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לנתיבי איילון לכתובת מייל dorone@ayalonhw.co.il או לפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 72 שעות קודם למועד הפגישה.
8 ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי נתיבי איילון ובאתר האינטרנט של נתיבי איילון, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
9 נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
10 נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
11 מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.