Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 15/22 לביצוע שלב ב' של דרך מוטה גור – רמת גן

תאריך פרסום המכרז 22.03.2022
תאריך אחרון להגשת מועמדות
10.05.2022
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
15/22

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 15/22 לביצוע שלב ב' של דרך מוטה גור – רמת גן

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע שלב ב' של דרך מוטה גור – רמת גן (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות הינה עד לתום תקופת ביצוע העבודות והבדק בפרויקט. מובהר כי משך ביצוע העבודות עם המציע הזוכה הינו 25 חודשים מיום קבלת צו התחלת העבודה ("משך ביצוע הפרויקט"), תקופת ההתארגנות, השגת האישורים והמסירה לגופים הרלוונטיים, נכללים במשך ביצוע הפרויקט, הכל כמפורט בחוברת תנאי המכרז (מסמך א' למסמכי המכרז) ובהסכם ההתקשרות (מסמך ב' למסמכי המכרז).
 2. תנאי סף: לאור מורכבותו של הפרויקט, האתגרים המקצועיים הכרוכים בביצועו, היקפו וחשיבותו, רשאי להגיש הצעה מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

  2.1  קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג 200 ג' (5).

  2.2  המציע הינו בעל ניסיון, כקבלן ראשי, החל מיום 1.1.2016 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע לפחות פרויקט תשתית תחבורתי אחד אשר הסתיים, אשר כלל עבודות סלילה, תשתיות תת קרקעיות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת וכיו"ב), עבודות פיתוח (תאורה, ריצוף השקיה וגינון וכיו"ב) והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות, בהיקף כספי מצטבר של 50 מיליון (לפני מע"מ).

  2.3  עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:

  2.3.1  למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של לפחות 50,000,000 ₪ (במילים: חמישים מיליון ש"ח) בשלוש השנים האחרונות;

  2.3.2  הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת בשלוש השנים האחרונות, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנים אלה, הינו חיובי (או שווה לאפס) כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2020;

  2.3.3 בעל הון עצמי מינימלי של לפחות 10,000,000 ₪ (במילים: עשרה מיליון ש"ח). כמפורט בדוחות הכספים המבוקרים לשנת 2020 .

  2.3.4 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

  2.4 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 2,000,000 ש"ח (במילים: שני מיליון ש"ח) כמפורט בסעיף 6 לחוברת תנאי המכרז;

  2.5  בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו– 1976;

  תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 3. צירוף מסמכים ואסמכתאות: על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 4. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 5. הגשת ההצעות: המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום 10.5.2022, לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).
 6. סיור קבלנים (רשות): יתקיים ביום 4.4.2022 בשעה 12:00. סיור הקבלנים יועבר באופן דיגיטלי. בהתאם לאמור המציעים נדרשים להתחבר במועד קיום מפגש הקבלנים הקבוע לעיל לאפליקציה (יישומון): MICROSOFT TEAM בהתאם לקישור שיימסר בהמשך, באמצעותה יועבר מפגש המציעים הדיגיטלי כאמור.
 7. פניה לקבלת הבהרות: המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו ביום 25.4.2022, לא יאוחר מהשעה 12:00. הגשת שאלות ההבהרה תתבצע באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז במערכת הממוכנת תוך פירוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. יש לציין ביחס לכל שאלה, לאיזה מסמך היא מתייחסת (חוברת תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות וכיוצ"ב) ותוך הפניה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה.
 8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 9. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי ויתר האישורים וההיתרים הנדרשים.