Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לתכנון, פיתוח, ייצור, הצבה, הפעלה ותחזוקה של עמדות מידע ממוחשבות לציבור הנוסעים במסוף סבידור

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
22/16

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "נתיבי איילון"), מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי תכנון, ייצור, הצבה ותחזוקה של עמדות מידע ממוחשבות לציבור הנוסעים במסוף סבידור, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות. תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה תקופה בת 5 שנים (60 חודשים) ממועד המסירה של המערכת לידי נתיבי איילון ובכפוף לעמידת המציע הזוכה בכלל מבחני הקבלה על פי הסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז. נתיבי איילון תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות עד 3 פעמים, לתקופה של עד שנה אחת נוספת בכל פעם, לפי שיקול שעתה הבלעדי, ובלבד שתודיע על כך למציע הזוכה בכתב שלושים (30) יום מראש.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותם של השירותים, מהותם וחשיבותם, רשאי להגיש הצעה מציע אשר העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
2.1 הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 הינו בעל ניסיון מוכח בתכנון, ייצור, הצבה, הפעלה ותחזוקה של לפחות 3 פרויקטים שבוצעו והופעלו ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, הכוללים הקמה של קיוסק מידע ו/או עמדות ממוחשבות ו/או שלטים דיגיטאליים, שלפחות אחד מהם כלל התקנה והפעלה בתנאי Outdoor, וכולם כללו פיתוח מערכת מרובת ממשקים, ביצוע אינטגרציה עם קבלני משנה בנושא התקנה ומתן שירותי תחזוקה שניתנו באמצעות המציע או באמצעות קבלן משנה מטעמו;
2.3 עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:
2.3.1 בעל תזרים מזומנים חיובי (או אפס), כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2015;
2.3.2 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.4 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך של 30,000 ש"ח (במילים: שלושים אלף שקלים חדשים), כמפורט בחוברת תנאי המכרז;
2.5 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.6 השתתפות חובה במפגש מציעים.
2.7 המציע מעסיק, או קשור בהסכם התקשרות, עם צוות עבודה הכולל את בעלי התפקידים המפורטים בחוברת תנאי המכרז שעומדים בתנאי הסף שלהלן:
2.7.1 תנאי סף למנהל הפרויקט
2.7.1.1 מנהל הפרויקט מועסק במישרין על ידי המציע (ביחסי עובד-מעביד);
2.7.1.2 מנהל הפרויקט הוא בעל ניסיון מוכח ב-3 פרויקטים שונים לפחות ב-5 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז זה, בניהול פרויקטי הקמה בתחום שלטים דיגיטליים ו/או עמדות מידע ו/או קיוסק מידע, הכוללים פיתוח ממשקים חיצוניים, ובלבד שלפחות אחד מפרויקטים אלו כלל התקנות Outdoor.
2.7.2 תנאי סף למנהל הייצור
2.7.2.1 מנהל הייצור מועסק במישרין על ידי המציע (ביחסי עובד-מעביד) או שהוא קבלן משנה של המציע;
2.7.2.2 מנהל הייצור הוא בעל ניסיון מוכח ב-3 פרויקטים שונים לפחות ב-5 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז זה, בניהול וייצור פרויקטי הקמה בתחום שלטים דיגיטאליים ו/או עמדות מידע ו/או קיוסק מידע הכוללים פיתוח ממשקים חיצוניים, ובלבד שלפחות אחד מפרויקטים אלו כלל התקנות Outdoor.
2.7.3 תנאי סף למנהל טכני
2.7.3.1 המנהל הטכני מועסק במישרין על ידי המציע (ביחסי עובד-מעביד);
2.7.3.2 המנהל הטכני הוא בעל ניסיון מוכח ב-2 פרויקטים שונים לפחות ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, בניהול פרויקטי הקמה בתחום שלטים ו/או עמדות מידע ו/או קיוסק מידע הכוללים פיתוח ממשקים חיצוניים, ובלבד שלפחות אחד מפרויקטים אלו כלל התקנות Outdoor.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. מסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לאסוף (ללא תשלום) ממזכירת מינהל הכספים במשרדי נתיבי איילון בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר) בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של השירותים הנדרשים, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם המציע הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. הגשת ההצעות תתבצע על גבי סט מסמכי המכרז שייאסף מנתיבי איילון כאמור לעיל בלבד. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 05.01.2017 עד השעה 12:00 בצהריים.
6. מפגש המציעים יתקיים ביום 18.12.2016 בשעה 12:30. מקום המפגש יהיה במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המציעים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לנתיבי איילון לכתובת מייל ifata@ayalonhw.co.il או לפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 72 שעות קודם למועד הפגישה.
7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של נתיבי איילון, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.
8. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
9. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).