Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז 82/19 למתן שירותי דפוס

תאריך פרסום המכרז 24.09.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
17.11.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
82/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי דפוס, כדלקמן:

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר, במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז:

המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה).

המציע הינו בעל ניסיון של לפחות 4 שנים רצופות, החל מיום 1.1.2012 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי דפוס עבור 3 לקוחות לפחות כאשר שירותי הדפוס ניתנו לכל לקוח במשך 12 חודשים רצופים לפחות ובהיקף כספי של 500,000 ש"ח לפחות (לא כולל מע"מ) לכל לקוח;

"שירותי דפוס" – העבודות והשירותים המופיעים במחירון השירותים המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז.

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;

המציע מנהל עסקיו כדין על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 ובעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 28.10.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל morane@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 17.11.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.