Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא 8/22 לקבלת הצעות לשכירת משרדים בעיר חיפה עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 24.02.2022
תאריך אחרון להגשת מועמדות
22.03.2022
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
08/22

קול קורא 8/22 לקבלת הצעות לשכירת משרדים בעיר חיפה עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

 

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מבקשת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר חיפה לפעילות המרחב הצפוני של החברה, כמפורט במסמכי הההליך:

  1. הליך זה יתנהל כהליך מקוון. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.
  2. תנאי סף: רשאי להציע הצעה למהליך זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי ההליך.
  3. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של- 60 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-5 תקופות נוספת, בנות עד 12 חודשים כל אחת.
  4. את סט מסמכי ההליך ניתן להוריד בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon. המסמכים כוללים תיאור מפורט של ההליך ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי ההליך, יגבר האמור במסמכי ההליך.
  5. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 8.3.2022 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי ההליך.
  6. הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 22.3.2022 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות בהליך תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).
  7. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
  8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם)