Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא להצטרפות למאגר ספקי פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בתחום התחבורה של חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 22.12.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור

קול קורא להצטרפות למאגר ספקי פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בתחום התחבורה של חברת נתיבי איילון בע"מ

 1. חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") הנה חברה ממשלתית המהווה זרוע ביצועית של משרד התחבורה, הממונה על קידום התכנון והביצוע של פרויקטים תחבורתיים בישראל.
 2. יעודה של החברה לעסוק בין היתר, בייזום תכנון, קידום, ניהול וביצוע של פרויקטים תחבורתיים תוך שימוש בחדשנות וטכנולוגיה בכלי רכב, תשתיות ובמתקני הדרך וזאת לצורך שיפור מערך התנועה בישראל.
 3. במסגרת האמור, מעוניינת חטיבת הטכנולוגיות בחברה בבחינה, קידום ומימוש פתרונות טכנולוגיים מתקדמים וחדשניים, אשר יישומם עשוי לתרום למשתמשי הדרך ואף לתרום ליכולתה הטכנולוגית של מדינת ישראל ולמקם אותה בחזית הידע בתחום התחבורה.
 4. לצורך קידום מטרותיה כאמור, החברה פונה בזאת בקול קורא להצטרפות לרשימת מציעים (מאגר) של נותני שירותים וספקי פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בתחום התחבורה (להלן: "מאגר הספקים"), ומזמינה בזאת קבלת הצעות מחברות, שותפויות ויחידים להצטרפות למאגר הספקים של החברה, בהתאם לתחומים הטכנולוגיים שאותם החברה מעוניינת לבחון.
 5. בכוונת החברה לפרסם באופן הדרגתי, ומעת לעת, פניות פומביות להצטרפות למאגרי הספקים של החברה לפתרונות טכנולוגיים עבור תחומי תחבורה שונים.
 6. למען הסר ספק, מובהר כי התחומים שיפורסמו אינם מהווים רשימה סגורה. החברה רשאית לגרוע ו/או להוסיף תחומים ממאגר הספקים בהתאם לצרכיה ותחומי פעילותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. במסגרת הפניות שתפרסם החברה להצטרפות למאגר הספקים בתחומים השונים כאמור, יפורטו דרישות הסף להצטרפות לתחום הרלוונטי במאגר, לרבות אמות מידה שונות לבחינת ההצעות.
 8. לאחר הרכבת מאגר הספקים בתחום הטכנולוגי הרלוונטי, החברה תהיה רשאית לפנות לספקים הרשומים במאגר, מעת לעת ובהתאם לצרכיה, לצורך קבלת הצעות למתן שירותים ו/או ליישום ולהטמעה של פתרונות טכנולוגיים.
 9. את סט מסמכי הקול קורא ניתן להוריד בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של הקול קורא ותנאיו. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי הקול קורא, יגבר האמור במסמכי הקול קורא.
 10.  ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי הקול קורא.
 11. הגשת מענה לפניה. מענה לפניה יתבצע באמצעות דוא"ל Techoffers@ayalonhw.co.il . ניתן להגיש מענה לפניה בכל שלב.
 12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את פרטי הקול הקורא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות הקול קורא והדין.
 13. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).