Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

בקשה לקבלת מידע (RFI) חניונים רובוטים לאוטובוסים

תאריך פרסום המכרז 07.02.2022
תאריך אחרון להגשת מועמדות
07.04.2022
16:00
סטטוס
סגור

בקשה לקבלת מידע (RFI) חניונים רובוטים לאוטובוסים

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת מידע בנושא  חניונים רובוטים לאוטובוסים (להלן: "RFI"), כמפורט במסמכי ההזמנה:

1. את סט מסמכי ההזמנה ניתן להוריד בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית  או באתר המקוון בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon .

2. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר 24.2.2022 בשעה 15:00 בצהריים (שעון ישראל) באמצעות הלשונית היעודית בעמוד ההליך באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי ההליך.

3.הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 16:00 בצהריים (שעון ישראל) 07.04.2022  הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת המענה תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת מענה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

4.  פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליך מכרזי ו/או הליך תחרותי כלשהו ולפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד, בהתאם למפורט בה, ובעקבות קבלת המידע תשקול החברה את המשך פעולותיה בנושא הפנייה, אם בכלל