Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

ביצוע עבודות הוספת נתיב הכוללות גישור, תשתיות, סלילה, פיתוח, גינון והשקיה, מקטע מס' 1, כביש מס' 20

תאריך פרסום המכרז 26.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
30/18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות להוספת נתיב, הכוללות: גישור, הקמת קירות תומכים וקירות אקוסטיים, תשתיות, סלילה, ניקוז, מעקות בטיחות, הסדרי תנועה קבועים וזמניים, פיתוח, גינון והשקיה במסגרת פרויקט הנתיבים המהירים בדרך נתיבי איילון (כביש מס' 20) ובכביש מס' 1 (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל- 36 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (מסמך ב' למסמכי המכרז). 
 2. תנאי סף:
  לאור מורכבותו של הפרויקט, הקשיים הכרוכים בביצועו, היקפו וחשיבותו, רשאי להגיש הצעה מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:2.1  קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווגים 200(ג)(5) ו- 300(ג)5;

   

  2.2  קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווגים הנ"ל;

  2.3  בעל ניסיון, כקבלן ראשי, במהלך שבע (7) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בביצוע פרויקטי תשתיות תחבורה שהסתיימו בהיקף כספי מצטבר של 500 מיליון ₪ לפחות, כאשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו 50 מיליון ₪ לפחות, ובלבד שפרויקט תשתיות תחבורה אחד לפחות מתוך הפרויקטים הנ"ל בוצע בכביש חד או דו ספרתי או בדרך מהירה או בדרך פרברית מהירה;

  2.4  עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:
         
  2.4.1 למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של לפחות 100,000,000 ש"ח (במילים: מאה מיליון ש"ח) בשלוש השנים האחרונות;

  2.4.2 המציע הנו בעל הון עצמי של לפחות 20,000,000 ש"ח  (במילים: עשרים מיליון ש"ח), כמפורט בדוחותיו הכספיים המבוקרים האחרונים;

  2.4.3 הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת בשלוש השנים האחרונות, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנים אלה, הינו חיובי (או שווה לאפס);

  2.4.4 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים, ובדוח הכספי הרבעוני או השנתי הסקור העדכני ביותר של המציע לא נכללה 'הערת עסק חי' או  אזהרת עסק חי'.

  2.5  המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 5,000,000 ש"ח כמפורט במסמכי המכרז;

  2.6  בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

  2.7  השתתפות חובה במפגש המציעים.

  תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז. 
 4. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות, כתב הכמויות ותוכניות. בנוסף למסמכים הנ"ל, בכוונת החברה לפרסם עד ליום 8.10.2018 באתר האינטרנט בכתובת הנ"ל, מפרטים ומסמכים משלימים ביחס לפרויקט נשוא המכרז. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז יש לרכוש במשרדי חברת נתיבי איילון בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 (טלפון 03-6931207), בעבור סכום של 5,000 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר מכל סיבה שהיא. בעת רכישת מסמכי המכרז כאמור ניתן יהיה לקבל את סט מסמכי המכרז על גבי החסן נייד (Disk On Key). 
 5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 20.12.2018 עד השעה 12:00 בצהריים, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון, בכתובת שתפורסם במסגרת הבהרות בהמשך. 
 6. מפגש מציעים יתקיים ביום 15.10.2018 בשעה 10:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז). הנוכחות במפגש המציעים הינה חובה, המפגש יכלול סיור בשטח. 

  המעוניינים להשתתף במפגש המציעים מתבקשים להירשם מראש, בהודעה שתועבר לחברה, בה יפורטו פרטי הנציג מטעם המשתתף (שם מלא + תפקיד + מס' טלפון + כתובת דוא"ל) לצורך הסדרת הרשאת כניסה למפגש, וזאת באמצעות דוא"ל: tender3018@ayalonhw.co.il . מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לקבוע מועד למפגש מציעים נוסף בהודעה שתפורסם באתר החברה. 

 7. פניה לקבלת הבהרות: המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 1.11.2018, באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: tender3018@ayalonhw.co.il, תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. 
 8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
 10. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.