Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 52/20 לשכירות נכס ברח' המסגר 51 בתל אביב -יפו

תאריך פרסום המכרז 21.09.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
22.10.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
52/20

מכרז מס' 52/20

לשכירות נכס ברח' המסגר 51 בתל אביב -יפו 

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון)" מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לשכירת נכס  ברח' המסגר 51 בתל אביב-יפו, בשטח של  כ- 277  מ"ר, הידוע  כחלק 263 וחלק מחלקה 264 בגוש 7104,כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות. החברה תשכיר את הנכס למציע הזוכה במכרז לתקופה בסיסית בת 12 חודשים, עם אופציות שנתונות לחברה להאריך את הסכם השכירות ב5- תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

.2  הנכס. השכרת הנכס בהתאם להוראות מכרז זה, מתייחסת לשכירת הנכס במלואו ובמצבוהקיים במועד פרסום המכרז "AS-IS" ללא כל מצג ו/או התחייבות מצד נתיבי איילון.

3 .מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מאתר החברה בכתובת www.ayalonhw.co.il תחת הלשונית "מכרזים." המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. הגשת ההצעות תתבצע באמצעות המערכת הממוכנת. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

.4  אסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאסמכתאות כנדרש במסמכי המכרז.

.5  הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמתבמשרדי החברה שבכתובת הנ"ל, לא יאוחר מתאריך 22.10.2020 עד השעה12:00.

.6 מפגש מציעים. מפגש  מציעים יתקיים  ביום 1.10.2020  בשעה .12:00 מקום המפגש יהיה בנכס עצמו  (רח'  המסגר  ,51  תל  אביב-יפו.)  המעוניינים להשתתף במפגש המציעים מתבקשים להעביר הודעה  בכתב  לחברה  לצורך  הרשמה  למפגש,  לפחות  48  שעות  קודם  למועד המפגש, בה יפורטו פרטי הנציג מטעם המשתתף (שם מלא + מס' טלפון + כתובת דוא"ל + מס' פקס,) וזאת itziks@ayalonhw.co.il :ל"דוא באמצעות

.7 מחיר מינימום. תשומת לב המציעים מופנית למחיר המינימום הקבוע להגשת ההצעות במכרז.

.8 ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

.9  החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם.)