Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז 72/19 פרויקט הנתיבים המהירים - מקטע מס' 3 - עבודות להוספת נתיב בכביש 20 (נתיבי איילון) - סלילה, גישור, תשתיות, פיתוח וגינון

תאריך פרסום המכרז 25.09.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
01.03.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
72/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות להוספת נתיב והכוללות בין היתר גישור, הקמת קירות תומכים וקירות אקוסטיים, תשתיות, סלילה, ניקוז, מעקות בטיחות, הסדרי תנועה קבועים וזמניים, פיתוח, גינון והשקיה במסגרת מקטע מס' 3 בפרויקט הנתיבים המהירים בדרך נתיבי איילון (כביש מס' 20) (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל- 49 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (מסמך ב' למסמכי המכרז).
 2. תנאי סף:

לאור מורכבותו של הפרויקט, האתגרים המקצועיים הכרוכים בביצועו, היקפו וחשיבותו, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז, העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

2.1  קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווגים 200(ג)(5) ו- 300(ג)5;

2.2   קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווגים הנ"ל;

2.3   בעל ניסיון, כקבלן ראשי, החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בביצוע פרויקטי תשתיות תחבורה שהסתיימו בהיקף כספי מצטבר של 500 מיליון ₪ לפחות, כאשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו 50 מיליון ₪ לפחות, ובלבד שהיקפו הכספי של פרויקט תשתיות תחבורה אחד לפחות מתוך הפרויקטים הנ"ל הינו 150 מיליון ₪ ופרויקט זה בוצע בכביש חד או דו ספרתי או בדרך מהירה או בדרך פרברית מהירה;

2.4 עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:

2.4.1  למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של לפחות 125,000,000 ש"ח (במילים: מאה עשרים וחמישה מיליון ש"ח) בשלוש השנים האחרונות;

2.4.2 המציע הנו בעל הון עצמי של לפחות 40,000,000 ש"ח (במילים: ארבעים מיליון ש"ח), כמפורט בדוחותיו הכספיים המבוקרים האחרונים;

2.4.3 הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת בשלוש השנים האחרונות, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנים אלה, הינו חיובי (או שווה לאפס);

2.4.4  המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים, ובדוח הכספי הרבעוני או השנתי הסקור העדכני ביותר של המציע לא נכללה 'הערת עסק חי' או 'אזהרת עסק חי'.

2.5 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 10,000,000 ש"ח (במילים: עשרה מיליון ש"ח) כמפורט במסמכי המכרז;

2.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

2.7  השתתפות חובה במפגש המציעים.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 2. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות, כתב הכמויות ותוכניות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. למען הסדר הטוב יצוין כי מסמכי המכרז המלאים יועלו לאתר החברה בכתובת הנ"ל עד ליום 3.10.2019.
 3. רכישת הזכות להשתתפות במכרז. ניתן לרכוש את הזכות להשתתף במכרז, עד לא יאוחר משבועיים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, במשרדי חברת נתיבי איילון הממוקמים בשד' נים 2, ראשון לציון, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 (טלפון 03-6931231), בעבור סכום של 7,000 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר מכל סיבה שהיא.
 4. פניה לקבלת הבהרות. המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 14.11.2019, באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: galitb@ayalonhw.co.il, תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
 5. מפגש מציעים וסיור קבלנים יתקיים ביום שני 7.10.2019 בשעה 10:30. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בתל אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר בתל אביב (בסמוך לתחנת הרכבת "סבידור") ולאחריו יתקיים סיור בשטח הפרויקט. הנוכחות במפגש המציעים וסיור הקבלנים הינה חובה.

המעוניינים להשתתף במפגש המציעים מתבקשים להירשם מראש, בהודעה שתועבר לחברה  עד ליום 3.10.2019, בה יפורטו פרטי הנציג מטעם המשתתף (שם מלא + תפקיד + מס' טלפון + כתובת דוא"ל) לצורך הסדרת הרשאת כניסה למפגש, וזאת באמצעות דוא"ל: galitb@ayalonhw.co.il. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לקבוע מועד למפגש מציעים נוסף בהודעה שתפורסם באתר החברה.

 1. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 12.12.2019 עד השעה 12:00 בצהריים, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בבניין "עזריאלי ראשונים" , שד' נים 2, קומה 7 ראשון לציון .
 2. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 3. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
 4. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.