Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי עיצוב גרפי עבור נתיבי איילון (מכרז מסגרת)

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
39-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי עיצוב גרפי (הסכם מסגרת), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז תהא לתקופה של שנה מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי נתיבי איילון. לנתיבי איילון תהא מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד שנה נוספת כל אחת.

2.תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:

2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.2 בכל אחת מהשנים 2015, 2016 ו-2017 העניק שירותי עיצוב גרפי ל-10 לקוחות לפחות, בהם לקוח אחד לפחות שהינו גוף ציבורי;

2.3 מעסיק בעצמו, כשכירים, חמישה (5) עובדים מקצועיים לפחות, העונים על כל התנאים שלהלן:

2.3.1 מנהל מקצועי, בעל ניסיון של עשר (10) שנים לפחות בתחום העיצוב הגרפי, שניהל וביצע לפחות 8 פרויקטי עיצוב שכללו עיצוBTL ועיצוב ATL

2.3.2 ארט דירקטור אחד לפחות.

2.3.3 שני (2) גרפיקאים לפחות;

2.3.4 מנהל לקוחות ו/או תקציבאי אחד (1) לפחות;

2.4 המציע בעל רישיון לשימוש בכל התוכנות אדובי Photoshop, אדובי Illustrator ואדובי Indesign;

2.5 בשלוש השנים 2015, 2016 ו- 2017 היה מחזור ההכנסות של המציע מהענקת שירותי עיצוב גרפי, בסך שנתי ממוצע של 800,000 ₪ ומעלה;

מובהר, כי מציעים אשר ברשותם דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2017 נדרשים לעמוד בתנאי הסף זה בהתבסס על דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2015-2017. מציעים אשר אין ברשותם דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2017 נדרשים לעמוד בתנאי הסף זה בהתבסס על דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2014-2016;

2.6 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;

2.7 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il  תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בסמוך לתחנת הרכבת ת"א סבידור מרכז, רחוב על פרשת דרכים פינת דרך נמיר, תל-אביב, וזאת לא יאוחר מיום 24.7.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום 4.7.2018 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. הנוכחות במפגש המציעים אינה חובה.

7. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

8. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).