Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

ביצוע עבודות שיקום סלילה, ריבודים אספלטים, אחזקה ותיקונים (הסכם מסגרת 23/16 )

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
30.11.2016
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
23/16

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לביצוע עבודות שיקום סלילה, ריבודים אספלטים, אחזקה ותיקונים (הסכם מסגרת), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לשנתיים (24 חודשים). לנתיבי איילון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות בנות שנה נוספת (12 חודשים) כל אחת.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותה של העבודה, הקשיים הכרוכים בביצועה, היקפה וחשיבותה, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
2.1 הנו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969 בסיווג 200ג' (3);
2.2 הנו קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווג הנ"ל.
2.3 בכל אחת מהשנים 2012, 2013, 2014 ו-2015 ביצע עבודות סלילת כבישים, כולל אספלטים (לא כולל מרכיבי קרקע), עבור מזמין ציבורי (משרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים או עירוניים, רשויות מקומיות, ולרבות זכייני מערכות תחבורה), בהיקף כספי שנתי ממוצע של לפחות 5 מיליון ₪ (לפני מע"מ).
2.4 בבעלותו מפעל לייצור אספלט בעל תו תקן 20 בתוקף.
או –
למציע הסכם חתום עם קבלן משנה שהנו בעלים של מפעל אספלט בעל תו תקן 20 בתוקף ("קבלן המשנה"). ההסכם בין המציע לקבלן המשנה יעמוד בתוקפו למשך כל תקופת הסכם ההתקשרות שייחתם בין המציע, אם יזכה במכרז, לבין נתיבי איילון, לרבות תקופות האופציה, ובמסגרתו יתחייב קבלן המשנה לספק למציע את כל כמות האספלט שתידרש למציע לצורך מילוי ההתחייבויות לפי ההסכם בינו לבין נתיבי איילון.
מציע אשר עומד בסעיף זה באמצעות קבלן משנה, יציג את ההסכם בינו לבין קבלן המשנה כתנאי להשתתפותו במכרז.
2.5 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 250,000 ₪ כמפורט במסמכי המכרז.
2.6 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.7 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
2.8 השתתפות חובה בסיור הקבלנים.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. נתיבי איילון מפנה את תשומת לבם של המציעים לכך שההצעה הזולה ביותר שתוגש למכרז (מבין ההצעות הכשרות), אשר תהיה זולה ממחירי כתב הכמויות וההפרש באחוזים בינה לבין ההצעה הכשרה הבאה אחריה בשווייה, יעלה על 7% (לא כולל מע"מ) – תיפסל.
5. את סט מסמכי המכרז ניתן לאסוף (ללא תשלום) ממזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. הגשת ההצעות תתבצע על גבי סט מסמכי המכרז שייאסף מהחברה כאמור לעיל בלבד. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 30.11.16 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. סיור קבלנים יתקיים ביום 14.11.16 בשעה 13:30. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין את שאלותיהם מראש ובכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה.
8. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
9. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).