Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

בקשה לקבלת מידע, בחינת היתכנות ופוטנציאל השתכרות בהצבת מתקן שלטי פרסום בשטחים הצמודים לדרך מס' 20 – כביש נתיבי איילון

תאריך פרסום המכרז 07.10.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
10.11.2019
12:00
סטטוס
סגור

1. חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה"), הינה חברה ממשלתית אשר בבעלותה מקרקעין פנויים ("השטחים הפנויים"), הסמוכים לדרך כביש 20 ("נתיבי איילון"), אשר עשויים להוות שטח פוטנציאלי להקמת מתקן שילוט לפרסום.

2. החברה פונה לציבור בבקשה לקבלת מידע, בחינת היתכנות ופוטנציאל השתכרות של החברה באמצעות הצבת שלטי פרסום בשטחים הצמודים לנתיבי איילון, במוקד/ים אשר יאושרו על ידה לאורך הדרך.

3. יובהר, כי בכל מקרה, הצבת מתקן השילוט, ככל שיוחלט על הצבת מתקן שכזה, תיבחן בכפוף לכל דין, תקנה או חקיקה ראשית, עזר או אחרת, לרבות תקנות הדרכים (שילוט) (שלטים בנתיבי איילון) התשס"ט – 2009.

4. מטרת הפניה: קבלת מידע אודות: גודל השילוט הנדרש לצורך כדאיות העסקה; כמות השילוט הכדאית; תמורה פוטנציאלית לחברה כתוצאה מהצבת מתקני השילוט כאמור; כל מידע נוסף שיש בו כדי לסייע להבנת החברה את הנושא.

5. השטחים הפנויים (הפוטנציאלים): גוש 6981 חלקות: 14 ; 25 ; 28 ; 29; 32 ; 33; 34; 35

6. את המידע המלא אודות בקשה זו ניתן למצוא מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית.

7. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי הבקשה, יגבר האמור במסמכי הבקשה.

8. שאלות הבהרה. הגוף המשיב לבקשה רשאי לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 30.10.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל: jonathanm@ayalonhw.co.il ו- Elchais@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי הבקשה.

9. יש להגיש את המענה לפנייה, בפורמט המפורט בנספח א' לבקשה, המפורסם באתר האינטרנט יחד עם המסמכים והפרטים הנדרשים, לנציגת החברה, באמצעות דוא"ל: jonathanm@ayalonhw.co.il וזאת עד לא יאוחר מיום 10/11/2019 בשעה 14:00.

10. למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי בקשה זו נועדה לקבלת מידע ובדיקת היתכנות וכדאיות בלבד ואינה מהווה הזמנה או הצעה להתקשרות חוזית כלשהי, ואין היא בגדר מכרז או הליך מחייב אחר ואין היא יוצרת התקשרות או מערכת יחסים משפטית אחרת בין החברה לבין מי מהמשתתפים.