Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מסגרת (מקוון) מס' 3/22 לאספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים עבור חברת נתיבי איילון

תאריך פרסום המכרז 22.03.2022
תאריך אחרון להגשת מועמדות
28.04.2022
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
3/22

מכרז מסגרת (מקוון) מס' 3/22 לאספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים עבור חברת נתיבי איילון

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או" נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת מיוחד לאספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים וביצוע עבודות בניית התשתיות הדרושות לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת החשמל בפרויקטיה השונים (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

  1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא למשך 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
  2. תנאי סף: לאור מורכבותו של הפרויקט, האתגרים המקצועיים הכרוכים בביצועו, היקפו וחשיבותו, רשאי להגיש הצעה מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

2.1 המציע הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בכל אחד מהסיווגים הבאים: 100 ג' (1), 200 ג'(2).

2.2 המציע עצמו או קבלן משנה הקשור עמו בהסכם התקשרות אשר יעמוד לאורך כל תקופת ההתקשרות אישור בתוקף מאת חברת החשמל לישראל בע"מ (הלן:" חברת החשמל") לייצר ולספק תחנות טרנספורמציה  עיליות או תת קרקעיות  עבור שנאי אחד ועבור שני שנאים).

2.3 המציע בעל ניסיון קודם ומוכח, כקבלן ראשי, אשר מיום 1.1.2017 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז סיים את ביצועם של שלושה (3) פרויקטים שהסתיימו, הכוללים עבודות להקמת חדרי שנאים, כאשר לפחות אחד מהם כלל הקמת חדר שנאים תת קרקעי.

יובהר כי יש להציג רק פרויקטים שכללו הליך רישוי של חדרי השנאים .

2.4 עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן

2.4.1 למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של לפחות 2,000,000 מיליון ש"ח (במילים: שני מיליון שקלים חדשים) בשלוש השנים האחרונות;

2.4.2 הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת בשלוש השנים האחרונות, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנים אלה, הינו חיובי (או שווה לאפס) כמפורט בדוחות הכספיים לשנת 2020;

2.4.3 מבוטל .

2.4.4 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

2.5 המציע המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך של 50,000 ש"ח (במילים: חמישים אלף שקלים חדשים), כמפורט בסעיף 5.1 לחוברת תנאי המכרז;

2.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

  1. צירוף מסמכים ואסמכתאות: על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
  2. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
  3. הגשת ההצעות: המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום 28.4.2022, לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).
  4. מפגש מציעים (רשות): יתקיים ביום 3.4.2022 בשעה 12:00. סיור הקבלנים יועבר באופן דיגיטלי. בהתאם לאמור המציעים נדרשים להתחבר במועד קיום מפגש הקבלנים הקבוע לעיל לאפליקציה (יישומון): MICROSOFT TEAM בהתאם לקישור שיימסר בהמשך, באמצעותה יועבר מפגש המציעים הדיגיטלי כאמור.
  5. פניה לקבלת הבהרות: המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו ביום 7.4.2022, לא יאוחר מהשעה 12:00. הגשת שאלות ההבהרה תתבצע באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז במערכת הממוכנת תוך פירוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. יש לציין ביחס לכל שאלה, לאיזה מסמך היא מתייחסת (חוברת תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות וכיוצ"ב) ותוך הפניה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה.
  6. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
  7. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי ויתר האישורים וההיתרים הנדרשים.